Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID259
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016–2017"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016 – 2017” (dalej zwanego „Programem”) pozwoli na utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie. Realizacja Programu wpłynie na:
- przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (włamania, kradzieże, pobicia, uszkodzenia mienia, itd.), 
- organizowanie na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym działań na rzecz bezpieczeństwa aktywizujących społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, służby powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inne instytucje,
- poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- ograniczanie patologii i aspołecznych zachowań,
- realizację przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni społeczności lokalnych.
W związku z wdrożeniem działań planowanych do realizacji w Programie, zmniejszy się liczba zdarzeń i negatywnych zachowań, zostaną ograniczone zjawiska patologiczne oraz zwiększy się aktywność podmiotów i służb w zakresie promocji bezpiecznych zachowań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Cel główny Programu Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
2) Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży;
3) Edukacja dla bezpieczeństwa.
Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie.
Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:
1) jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
2) organizacje pozarządowe non profit (nie prowadzące działalności gospodarczej), które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.
Na poziomie centralnym realizowane będą zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem i realizacją Programu. W ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2015 opracowane zostały raporty ewaluacyjne, które posłużyły m. in. do identyfikacji nowych i aktualizacji istniejących obszarów tematycznych i posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania kolejnej perspektywy finansowej. W czasie realizacji Programu przeprowadzona będzie ewaluacja on-going, której wyniki będą służyć w dalszym procesie monitorowania wdrożenia i osiągnięcia celów Programu. Program zakłada:
1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.
W ramach Programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwa jest zgodne z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne). Po zakończeniu realizacji Programu przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post, w ramach której przeprowadzona zostanie m.in. analiza i weryfikacja osiągnięć Programu, ocena skutków jego realizacji, a także identyfikacja obszarów wymagających wsparcia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry