Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID258
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014. Przedmiotowa aktualizacja wynika zarówno z konieczności realizacji przepisu zawartego w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) przewidującego aktualizację ww. planu co 6 lat jak również z postanowień Umowy Partnerstwa będącej dokumentem określającym kierunki interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020. W przedmiotowym dokumencie dla Rzeczypospolitej Polskiej określony został warunek ex ante w zakresie gospodarki odpadami - 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
Jako spełnienie ww. warunku wskazane zostało m.in. kryterium istnienia jednego lub więcej planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE.
W związku z tym, że od spełnienia m.in. tego kryterium uzależnione jest otrzymanie przez Rzeczpospolitą Polską środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020, zaktualizowanie obowiązującego krajowego planu gospodarki odpadami w terminie do końca 2015 r., przyczyni się zarówno do wypełnienia ustawowego obowiązku jak również spełnienia warunku ex ante w zakresie gospodarki odpadami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokument będzie zawierał m.in.:
1. analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym informacje na temat ilości wytworzonych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania;
2. ocenę funkcjonowania obecnych systemów gospodarki odpadami, identyfikację problemów w zakresie gospodarki odpadami dla poszczególnych strumieni odpadów, w tym ocenę potrzeb w skali kraju w zakresie tworzenia nowej infrastruktury;
3. określenie celów oraz kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami, w tym dotyczących tworzenia nowych systemów gospodarki odpadami i tworzenia nowej infrastruktury;
4. harmonogram realizacji zadań wynikających z przyjętych kierunków działań i określenie sposobu ich finansowania;
5. wskaźniki dla monitorowania i oceny realizacji założonych celów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry