Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID257
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę nr 95/2014 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały spowodowane jest koniecznością ogłoszenia dodatkowego postępowania konkursowego na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz ponownego ogłoszenia postępowania konkursowego na wybór realizatora zadania „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” i „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w roku 2015 oraz unieważnieniem konkursu na wybór realizatorów zadania pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”, „Szkolnie lekarzy w zakresie nowych technik obrazowania w onkologii” i „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ, co wymaga zmiany harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2015, przyjętego ww. uchwałą nr 95/2014 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015, zmienianej uchwałą nr 162/2014 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. oraz zmienionej uchwałą 79/2015 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2015 r.
Powyższe wynika z faktu, że w zakresie zadania „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań konkursowych na wybór realizatorów zadania pozostały nierozdysponowane środki publiczne w wysokości 41 596 722,79 zł. W konsekwencji w dniu 23 lipca 2015 r. została ogłoszona dodatkowa procedura konkursowa na wybór realizatorów zadania, termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.
Natomiast wydłużenie terminu podpisywania umów na realizację zadania „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” wynika z przedłużającej się procedury konkursowej, spowodowanej koniecznością skierowania w trakcie konkursu licznych pytań do oferentów z prośbami o wyjaśnienia do danych zawartych w złożonych przez nich ofertach konkursowych.
Przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu podpisywania umów wynika z konieczności powtórzenia procedury konkursowej na wybór koordynatora zadania. Pierwsze postępowanie konkursowe zostało unieważnione na podstawie § 5 ust. 3 oraz w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min Zdrow. Nr 4, poz. 33), ponieważ jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów merytorycznych. Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2015 r.; aktualnie trwa ocena merytoryczna złożonej oferty konkursowej.
Zmiana terminu ogłoszenia postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postepowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” oraz wydłużenie terminu podpisania umów na realizację zadania wynika z konieczności powtórzenia procedury konkursowej. Pierwsze postępowanie konkursowe zostało unieważnione na podstawie § 5 ust. 3 oraz w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min Zdrow. Nr 4, poz. 33), ponieważ jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych, natomiast drugie postępowanie konkursowe zostało ogłoszone w dniu 7 lipca 2015 r.; obecnie trwa ocena merytoryczna nadesłanych ofert.
Zmiana terminu ogłoszenia postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” oraz wydłużenie terminu podpisania umów na realizację zadania wynika z konieczności powtórzenia procedury konkursowej. Pierwsze postępowanie konkursowe zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów merytorycznych. Natomiast drugie postępowanie konkursowe zostało ogłoszone w dniu 7 lipca 2015 r.; obecnie trwa ocena merytoryczna nadesłanej oferty.
Rezygnacja z realizacji zadania „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” spowodowana jest tym, że w wyniku ogłoszenia dwóch postępowań konkursowych nie udało się wyłonić realizatora zadania.  Pierwsze postępowanie konkursowe zostało unieważnione na podstawie § 5 ust. 3 oraz w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", ponieważ jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych, natomiast na drugie postepowanie nie wpłynęła żadna oferta.
Rezygnacja z realizacji zadania pn. „Szkolnie lekarzy w zakresie nowych technik obrazowania w onkologii” wynika z faktu, że na dwukrotnie ogłoszone postępowanie konkursowe nie wpłynęła żadna oferta i postępowania zostały unieważnione na podstawie § 5 ust. 3 oraz w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min Zdrow. Nr 4, poz. 33).
Rezygnacja z realizacji zadania „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” wynika z faktu, że na ogłoszone postępowanie konkursowe zostało unieważnione na podstawie § 5 ust. 3 oraz w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów, zawiera zwięzły opis zadań z podaniem terminów ogłoszenia postępowań konkursowych, podpisania umów oraz realizacji przedmiotowych zadań.

Wprowadzone zmiany dotyczą:
1. zmiany zapisu określonego w pozycji lp. 6 „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w kolumnie pn.: „Termin podpisania umów na realizację zadania” z „I–II kw. 2015 r.” na „II–III kw. 2015 r.”;
2. zmiany zapisu określonego w pozycji lp. 7 „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” w kolumnie pn.: „Termin ogłoszenia postępowania konkursowego” z „IV kw. 2014 r.–I kw. 2015 r.” na „I–III kw. 2015 r.” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu podpisania umów na realizację zadania z „I–II kw. 2015 r.” na „do dnia 30 października 2015 r.”;
3. zmiany zapisu określonego w pozycji lp. 8 „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w kolumnie pn.: „Termin ogłoszenia postępowania konkursowego” z „I kw. 2015 r. wybór koordynatora” na „I–II kw. 2015 r.” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu podpisania umów na realizację zadania z „I–II kw. 2015 r.” na „I–III kw. 2015 r.”;
4. zmiany zapisu określonego w pozycji lp. 11.1 „Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postepowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym” w kolumnie pn.: „Termin ogłoszenia postępowania konkursowego” z „I kw. 2015 r.” na „I–III kw. 2015 r.” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu podpisania umów a realizację zadania z „I–II kw. 2015 r.” na „do dnia 30 października 2015 r.”;
5. zmiany zapisu określonego w pozycji lp. 11.2 „Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej” w kolumnie pn.: „Termin ogłoszenia postępowania konkursowego” z „I kw. 2015 r.” na „I–III kw. 2015 r.” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu popisania umów na realizację zadania na „do 30 października 2015 r.”;
6. uchylenia pozycji lp. 11.3, tj. zadania pn. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii”;
7. uchylenia pozycji lp. 11.4, tj. zadania pn. „Szkolnie lekarzy w zakresie nowych technik obrazowania w onkologii”;
8. uchylenia pozycji lp. 11.5, tj. zadania pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2015
do góry