Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD486
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Połączenie Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii uzasadnione jest tym, że Instytuty mają zbliżone przedmioty działania, a ich głównym celem jest rozwijanie nauki i praktyki w walce z chorobami nowotworowymi i chorobami krwi.
Z połączenia Centrum Onkologii z Instytutem Hematologii wynikają przede wszystkim następujące korzyści:
1. możliwość optymalnego wykorzystania infrastruktury technicznej oraz potencjału naukowego, diagnostycznego, leczniczego i edukacyjnego w związku z lokalizacją obu instytutów w bezpośrednim sąsiedztwie;
2. zwiększenie potencjału naukowego, a tym samym szans na pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie działalności naukowej oraz rozszerzenie zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych i pozyskanie dodatkowych przychodów związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych urządzeń, wyrobów i technologii medycznych;
3. możliwość efektywniejszego wykorzystywania jednostek organizacyjnych o charakterze diagnostycznym, leczniczym i naukowym, w tym służących do realizacji badań klinicznych wczesnych faz;
4. zwiększenie dostępności, skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności kompleksowej opieki u chorych na wszystkie rodzaje nowotworów i choroby krwi.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za połączeniem Instytutów jest zniesienie przeszkód w korzystaniu z infrastruktury towarzyszącej, gdyż utworzenie jednego podmiotu pozwoli na optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu instytutów, a w szczególności rozwiąże w sposób natychmiastowy problemy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związane z brakiem dróg pożarowych, ewakuacyjnych i parkingów oraz dojścia i dojazdu do drogi publicznej, powstałe wskutek prawomocnej decyzji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wywłaszczeniu z części gruntów pod budowę Szpitala Południowego i przebudowę ul. Pileckiego i ul. Indiry Gandhi. Zapewni to nie tylko komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających instytut, ale także bezpieczeństwo prawne osobom zarządzającym instytutem oraz reprezentującym organ kontroli i nadzoru.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia dotyczy połączenia instytutów badawczych - Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Projekt zakłada, że utworzona z połączenia ww. Instytutów jednostka otrzyma nazwę Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Planowany zakres działań nowoutworzonego Instytutu będzie sumą obecnego zakresu działań Centrum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. W związku z powyższym do podstawowej działalności Instytutu będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, transfuzjologii klinicznej, w tym krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz w dyscyplinach pokrewnych.
Ponadto Instytut będzie uczestniczył w systemie ochrony zdrowia poprzez wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), realizację programów polityki zdrowotnej, opracowywanie standardów procedur medycznych oraz prowadzenie prac w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa wynikających z ustawy z dnia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 1423).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku ze zgłoszeniem przez Ministra Finansów uwag dotyczących przedstawienia przesłanek oraz chronologii działań związanych z procedowaniem połączenia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz podziałem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w celu utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii, po przeanalizowaniu działań związanych z ww. przekształceniami, Minister Zdrowia podjął decyzję o rezygnacji z prac związanych z połączeniem ww. Instytutów i zdecydował o dalszym procedowaniu prac zmierzających do podziału Centrum Onkologii - Instytutu w celu utworzenia nowego instytutu badawczego.

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2015
do góry