Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC80
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawę opracowania planów zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (PZRP) na poziomie europejskim stanowi Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000, s. 1 z późn. zm.), zwana „Ramową Dyrektywą Wodną”, oraz dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 6.11.2007, s. 27 z zm.), zwana Dyrektywą Powodziową.
Postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej zostały transponowane do prawa krajowego ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469). Dyrektywa powodziowa zakłada, iż ochrona przed powodzią będzie realizowana z uwzględnieniem wszystkich elementów zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobiegania, ochrony, przygotowania i reagowania w przypadku wystąpienia powodzi, usuwania skutków powodzi, odbudowy i wyciągania wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie, wynikające z Dyrektywy Powodziowej, polegają na konieczności opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego z wykorzystaniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 5 Dyrektywy Powodziowej Państwa członkowskie zapewniają opracowanie i publikację planów zarządzania ryzkiem powodziowym do dnia 22 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 88h ust. 13 ustawy - Prawo wodne Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią oraz powszechnym charakterem planów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowany projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły tworzy podstawy skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym w przyszłości, stwarzając jednocześnie szanse na proaktywne podejście w inicjowaniu i wdrażaniu działań inwestycyjnych oraz instrumentów wspomagających. Wnioski płynące z przygotowanego planu będą także podstawą dla stworzenia katalogu dobrych praktyk w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej i wpłyną na rozwój branży, przyszłą strukturę zarządzania majątkiem oraz metodykę priorytetyzacji działań inwestycyjnych i wspomagających w postaci katalogu instrumentów prawnych, ekonomicznych i komunikacyjnych. Przedstawiony plan będzie podstawą ich przyszłych aktualizacji i rozpocznie nieprzerwany proces ciągłej poprawy systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Niedziela Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry