Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC71
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązek sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) wynika z art. 13 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L 327 z 22.12.2000, str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej „RDW”. Zgodnie z ww. artykułem każde państwo członkowskie zapewnia opracowanie planów gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, które leżą całkowicie w granicach danego kraju. Art. 13 ust. 2 – 3 wyznacza też zasady dotyczące opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy międzynarodowych. Wymóg przygotowania planów gospodarowania wodami został transponowany do prawa polskiego poprzez art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469.).
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo wodne na terytorium Polski wyznaczono 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Dunaju, Dniestru, Łaby, Pregoły, Ücker, Niemna. Dla każdego z obszarów dorzeczy konieczne jest opracowanie planu gospodarowania wodami.
Zgodnie z art. 114 ust. 5 ustawy - Prawo wodne Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych oraz powszechnym charakterem tego planu.
Opracowanie i przyjęcie przedmiotowych dokumentów spełni warunek ex-ante, o którym mowa w załączniku XI do  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. WE. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Po raz pierwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opracowany w 2009 roku, a następnie 22 lutego 2011 roku zatwierdzony przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Po opracowaniu pierwszego planu gospodarowania wodami, zgodnie z RDW i przepisami zawartymi w ustawie – Prawo wodne, rozpoczęto działania zmierzające do jego aktualizacji. Zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 7 RDW, plan gospodarowania wodami jest poddawany przeglądowi i uaktualniany najpóźniej w ciągu 15 lat od wejścia w życie dyrektywy, czyli do 22 grudnia 2015 r.
Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów niniejsza aktualizacja jako dokument strategiczny stanowić będzie podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Niedziela Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry