BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1952,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-warunkow-form-i-trybu-realizacji.html
2020-11-24, 19:28
Numer projektuRD482
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 2.1. uchwały nr 61 Rady Ministrów z dn. 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego" Minister Edukacji Narodowej odpowiada za działania realizowane w ramach 1. celu szczegółowego SRKS dotyczącego zagadnień związanych z edukacją i budową kompetencji, również poza systemem szkolnym także z uwzględnieniem grup szczególnie istotnych dla zmieniającej się struktury demograficznej kraju. Jedną z dróg ich realizacji jest wsparcie czytelnictwa, ważnego elementu kapitału kulturowego.
Wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie przyczyni się do rozwijania zainteresowań i kompetencji czytania uczniów, upowszechnienia edukacji czytelniczej oraz wzrostu czytelnictwa wśród uczniów poprzez wsparcie bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w zakupie książek, w szczególności nowości czytelniczych.
Doposażenie bibliotek pedagogicznych w książki, w tym w literaturę pedagogiczną i metodyczną będzie stanowić pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów.
Dzięki zakupionym książkom biblioteka pedagogiczna będzie miała lepsze warunki realizowania zadań statutowych – wspomagania szkół i placówek systemu oświaty oraz współpracy z tymi jednostkami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie będzie miało na celu wdrożenie  Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w zakresie udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych oraz do bibliotek pedagogicznych.
W szczególności rozporządzenie określi:
1. zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym wspomagania organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, zespół szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne;
2. sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu w latach 2016 - 2020;
3. tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;
4. zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.
Koszt Priorytetu 3. to 150 mln zł (w kolejnych latach odpowiednio: 2016-30 mln zł, 2017-30 mln zł, 2018-30 mln zł, 2019 - 30 mln zł, 2020 - 30 mln zł) z budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN MKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2015
Rejestr zmian