Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID256
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 - 2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa o współpracy rozwojowej zobowiązuje do prowadzenia współpracy rozwojowej na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej (WPWR), sporządzanego na okresy nie krótsze, niż 4 lata. Projekt WPWR opracowuje minister właściwy do spraw zagranicznych, a przyjmowany jest przez Radę Ministrów w drodze uchwały. WPWR 2016-2020 pozwoli na bardziej skuteczne prowadzenie współpracy rozwojowej i wspieranie krajów rozwijających się w zwalczaniu najistotniejszych problemów hamujących ich rozwój.
Do najważniejszych problemów krajów rozwijających się należy skrajna bieda. Ubóstwo – definiowane jako znaczne ograniczenie możliwości i szans rozwojowych – jest również przyczyną wysokiej śmiertelności noworodków czy też niskiej dostępności edukacji w krajach rozwijających się. Tak zdefiniowane ubóstwo pozwala również zrozumieć, dlaczego negatywne zjawiska społeczne oraz polityczne mają również swoje źródło w nierównym dostępie do zasobów ekonomicznych. Zgodnie z obecnie stosowaną definicją Banku Światowego, za żyjące w skrajnej biedzie uznaje się osoby utrzymujące się za mniej niż 1,25 dolara dziennie.
Polska aktywnie uczestniczy w wysiłkach społeczności międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa na świecie i wsparcia krajów rozwijających się. Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej, przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (WPWR 2016-2020) określi geograficzne i tematyczne kierunki działania polskiej współpracy rozwojowej, czyli ogółu działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się i ich społeczeństwom pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz realizację działań w zakresie edukacji globalnej na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów i współzależności globalnych.
WPWR 2016 – 2020 będzie dokumentem rządowym, obejmującym całość Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development Assistance, ODA) i stanowić będzie kontynuację WPWR na lata 2012-2015. W nowym Programie uwzględniono wyzwania stojące przed polskim systemem współpracy rozwojowej dotyczące zarówno zmian zachodzących w skali światowej (kończy się realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, trwa dyskusja nad agendą po 2015 r.), jak i regionalnej (potrzeba transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego, w tym sytuacja na Ukrainie). Zaproponowane zmiany w WPWR mają również na celu dalsze wzmacnianie skuteczności i efektywności polskiej współpracy rozwojowej.
Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów rozwijających się, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.
Polska współpraca rozwojowa koncentrować się będzie na wspieraniu następujących priorytetów tematycznych:
- dobre rządzenie,
- demokracja i prawa człowieka,
- kapitał ludzki,
- przedsiębiorczość i sektor prywatny,
- zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
- ochrona środowiska.
W Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, priorytetowymi krajami będzie łącznie dziesięć krajów, tj. cztery kraje w Partnerstwie Wschodnim:
- Białoruś,
- Gruzja,
- Mołdawia,
- Ukraina,
oraz sześć krajów w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie:
- Etiopia,
- Kenia,
- Mjanma,
- Palestyna,
- Senegal,
- Tanzania.
W porównaniu do WPWR 2012-2015, liczba krajów priorytetowych została zmniejszona o połowę.
Polskie zobowiązania finansowe na rzecz współpracy rozwojowej w latach 2016-2020 odzwierciedlają wyniki negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie. Zgodnie z przyjętym 10 lipca 2015 r. stanowiskiem rządu RP, Polska będzie dążyć do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do poziomu 0,33% DNB na ODA do 2030 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKonrad Pawlik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2015
do góry