Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID255
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dokonanie realokacji środków finansowych ma ogromne znaczenie, z uwagi na zbliżającą się do końca perspektywę finansową na lata 2007 - 2013 i związaną z tym koniecznością maksymalnego wydatkowania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”(PO RYBY 2007- 2013). Z uwagi na powyższe, instytucja zarządzająca PO RYBY 2007 - 2013 powinna realokować środki finansowe do tych osi priorytetowych, w których istnieje możliwość ich wydatkowania. Taka możliwość istnieje w  osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej oraz osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”dotyczy przesunięć środków finansowych z osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w łącznej w kwocie 4 066 760 euro (3 050 070 euro wkład EFR) oraz z osi priorytetowej 5 - Pomoc Techniczna w kwocie 1 241 560 euro (931 170 euro wkład EFR) na rzecz osi priorytetowej 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej w kwocie 4 826 320 euro (3 619 740 euro wkład EFR) oraz osi priorytetowej 3 - Środki służące wspólnemu interesowi w kwocie 482 000 euro (361 500 euro wkład EFR).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.09.2015
do góry