Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID254
Tytuł

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawą przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) jest konieczność stworzenia ram dla budowy w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku.
Program obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie poziomu jej emisyjności na wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.  Poprzez takie ujęcie Program wskazuje na korzyści i szanse dla gospodarki jakie może nieść ze sobą transformacja niskoemisyjna, która powszechnie kojarzy się z dodatkowymi kosztami skutkującymi obniżeniem wzrostu gospodarczego a często i pogorszeniem jakości życia społeczeństwa.
Jako dokument pokazujący skalę możliwości gospodarki do obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. NPRGN może stanowić podstawę do negocjacji na forum Unii Europejskiej ram i narzędzi polityki klimatyczno-energetycznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Do Programu włączone zostały tylko te rozwiązania, które prowadząc do obniżenia emisyjności, będą jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy i wzrost jakości życia społeczeństwa. Powyższe nie oznacza, że w dokumencie ujęto wyłącznie działania bezkosztowe. Modernizacja gospodarki i podnoszenie poziomu jej innowacyjności musi kosztować, ale dobre rozłożenie wydatków w czasie umożliwi, aby zyski z jednego przedsięwzięcia stanowiły źródło finansowania kolejnych. Dlatego też, wszystkie działania, które zostaną ujęte w Programie będą wspierać wzrost gospodarczy i nawet jeśli będą wymagać nakładów na początkowym etapie ich wdrożenia, w dłuższym czasie będą generować zyski dla gospodarki polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry