Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD481
Tytuł

Projekt rozporządzenia RM w sprawie określenie liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przez Radę Ministrów upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W 2016 r. przewiduje się powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach:
1. ćwiczeń wojskowych - do 14.000 żołnierzy rezerwy z zawartymi kontraktami na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (posiadających nadane przydziały kryzysowe);
2. ćwiczeń wojskowych - do 500 żołnierzy rezerwy nie będących żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych według stanu średniorocznego, w tym 70 i 50 stanu średniorocznego z przeznaczeniem odpowiednio na szkolenie w ramach kursów oficerskich i podoficerskich żołnierzy rezerwy, którzy zajmują lub przewidziani są do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których wymagane są wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;
3. okresowej służby wojskowej - do 50 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa;
4. służby przygotowawczej - do 4000 żołnierzy rezerwy według stanu średniorocznego (pozwoli to na przeszkolenie do 12 tys. ochotników rocznie), którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej), a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej; mężczyźni i kobiety - ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały).
Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 listopada 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2015
do góry