Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD479
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz wynagrodzenia i innych należności pieniężnych oraz świadczeń otrzymywanych przez pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).
Projekt rozporządzenia określa:
1) uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzom niezawodowym, wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa,
2) wynagrodzenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia przysługujące pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem zaproponowanych regulacji jest zabezpieczenie finansowe i rzeczowe żołnierzy niezawodowych oraz pracowników wojska skierowanych do wykonywania zadań poza granicami państwa. Proponowana regulacja ma również na celu uatrakcyjnienie finansowych warunków wykonywania zadań poza granicami państwa. W tym celu w projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe rozwiązania w zakresie:
1. zachowania prawa do uposażenia należnego z tytułu pełnienia lub odbywania służby w kraju,
2. jednorazowej należności pieniężnej,
3. dodatku zagranicznego,
4. dodatku wojennego,
5. zwrotu kosztów podróży służbowych
- otrzymywanych przez żołnierzy: odbywających zasadniczą służbą wojskową, odbywających przeszkolenie wojskowe, odbywających ćwiczenia wojskowe, pełniących służbę przygotowawczą, pełniących okresową służbę wojskową, pełniących służbę kandydacką, pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Projektowane rozporządzenie określa również szczegółowe rozwiązania w zakresie uprawnień pracowników, tj.:
1. zachowania prawa do wynagrodzenia krajowego,
2. jednorazowej należności pieniężnej,
3. dodatku zagranicznego,
4. dodatku wojennego,
5. zwrotu kosztów podróży służbowych,
6. bezpłatnego: wyżywienia, zakwaterowania, ubioru, wyekwipowania, świadczeń zdrowotnych, leków, artykułów sanitarnych, badań lekarskich, transportu w rejon wykonywania zadań służbowych,
7. odszkodowania w razie śmierci lub doznania uszczerbku na zdrowiu.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania przewidują, że żołnierze niezawodowi oraz pracownicy wojska będą otrzymywać należności na identycznych zasadach jak żołnierze zawodowi, co pozwoli na ujednolicenie procedur postępowania w tym zakresie oraz zagwarantuje wszystkim tym podmiotom świadczenia na takim samym poziomie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2015
do góry