Archiwalny wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów z okresu 16 listopada 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektu265
Tytuł

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie


Potrzeba wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w projekcie wynika z konieczności dostosowania brzmienia przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wprowadzanych z dniem 1 maja 2019 r. regulacji dotyczących zmian przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie postępowania mandatowego. Na mocy art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony przepis art. 97 § 3 oraz art. 98 § 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia dalej jako „k.p.w.”, które od dnia 1 maja 2019 r. będą stanowić, iż funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, datę i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
Ponadto wymieniona nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadziła obowiązek doręczenia mandatu karnego zaocznego sprawcy obok dotychczasowej regulacji przewidującej pozostawienie mandatu w takim miejscu, z którego sprawca będzie mógł go niezwłocznie odebrać. Dodatkowo z racji wydłużenia z 7 do 14 dni terminu do uiszczenia grzywny (co jest z kolei związane ze wspomnianym zastępczym lub pośrednim sposobem doręczenia mandatu karnego zaocznego) zmianie uległ sposób liczenia tego terminu, tj. od dnia wystawienia mandatu bądź jego doręczenia a prawomocność mandatu karnego zaocznego następuje z chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny we wskazanym terminie.
Projekt przewiduje zmianę dwóch przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz dostosowanie treści załączników do rozporządzenia stanowiących formularze mandatów karnych. Zmiany umożliwią właściwe postępowanie uprawnionych organów przy stosowaniu postępowania mandatowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji jest:
- uzupełnienie § 4 ust. 1 pkt 2 lit.c rozporządzenia o sformułowanie „określa zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną,”,
- uzupełnienie § 7ust. 2 rozporządzenia o wskazanie możliwości doręczenia odcinków mandatów, oraz
- dostosowanie treści wzorów formularzy mandatów karnych będących załącznikami do zmienianego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w wym. zakresie oraz uzupełnienie pouczenia odnośnie prawomocności mandatu karnego zaocznego, nowego terminu uiszczenia grzywny i wskazania organu na rzecz którego ukarany może uiścić grzywnę nakładaną w drodze mandatu karnego zaocznego (art. 98 § 4 i 5 k.p.w.)
Nadto projekt wprowadza przepisy przejściowe dotyczący możliwości stosowania formularzy mandatów karnych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych do czasu wyczerpania ich nakładów.
 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Planowany termin wydania rozporządzenia / data wydania1 maja 2019 r. Rozporządzenie PRM z dnia 29.04.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 807)
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Link do BIPhttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/prawo-karne
Status realizacjiogłoszony

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.05.2019
do góry