Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD475
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenach objętych zasięgiem jej działania, w tym przede wszystkim województwa łódzkiego. Niniejszy projekt przewiduje włączenie do strefy nowych terenów publicznych w Łodzi oraz gruntów prywatnych w Łęczycy, Kleszczowie, Koluszkach i Wieluniu w celu stworzenia warunków pełnej realizacji już rozpoczętych 4 inwestycji w oparciu o zezwolenia wydane w 2014 r. Potrzebę włączenia do strefy terenów miasta Łodzi zgłosiły władze samorządowe. O objęcie strefą gruntów prywatnych wystąpili zainteresowani inwestorzy za zgodą właściwych władz lokalnych. Przedłożona zmiana granic strefy łódzkiej została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd województwa łódzkiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Optymalnym rozwiązaniem jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, w wyniku której włączonych zostanie do strefy 36,9091 ha, w tym 3,2876 ha gruntów prywatnych w oparciu o § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną z kryterium „niezbędności terenu”. Szacuje się, że w wyniku objęcia strefą terenu w Łodzi może powstać w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 941 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 504 mln zł. Włączenie do strefy gruntów prywatnych umożliwi zakończenie 4 rozpoczętych inwestycji przez: HTL-Strefa S.A. w Łęczycy, Epicom sp. z o.o. w Kleszczowie, SuperDrob Zakłady Drobiarsko Mięsne S.A. w Koluszkach i Wielton S.A. w Wieluniu. Realizacja ww. projektów skutkować będzie utworzeniem 720 nowych miejsc pracy i utrzymaniem prawie 2000 już istniejących.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.10.2015
do góry