Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID251
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązujący program wieloletni „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), jest realizowany w latach 2006 - 2015. Wskaźniki epidemiologiczne (dotyczące zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce) wskazują na konieczność kontynuowania przedmiotowego Programu. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce będzie systematycznie wzrastała, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się populacji polskiej, jak i wzrost narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadmierna konsumpcja alkoholu).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały ustanawia program wieloletni na lata 2016 - 2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych". Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zdrowia. Program obejmuje zadania i działania z zakresu:
- profilaktyki i prewencji nowotworów,
- diagnostyki oraz wykrywania nowotworów,
- wsparcie procesu leczenia nowotworów poprzez uzupełnianie i wymianę wyrobów medycznych,
- edukację onkologiczną personelu medycznego,
- wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.
Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach wyższe niż 250 000 tys. zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Małecka-Libera Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.11.2015
do góry