Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC179
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy  o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest uwzględnienie w polskim porządku prawnym rozwiązań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012), poprawa funkcjonowania systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych oraz doprecyzowanie przepisów aktualnie funkcjonującej przepisów ustawy.
Projekt został opracowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 14 października 2014 r. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy  o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ZC33).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zastąpienie odesłań do uchylonych rozporządzeń, tj. rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.) odpowiednimi odesłaniami do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012  oraz wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających z przepisów tego rozporządzenia między innymi w procedurze składania sprzeciwów do wniosków o rejestrację z innych państw członkowskich.
Ponadto zaproponowano wzmocnienie systemu nadzoru i poprawa efektywności kontroli urzędowych systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, dokonywanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń, w szczególności dzięki uzupełnieniu katalogu narzędzi służących do sprawowania tego nadzoru przez zwiększenie częstotliwości informowania Głównego Inspektora przez jednostki certyfikujące o producentach posiadających ważny certyfikat zgodności oraz uszczegółowienie, że w ramach nadzoru nad jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nakazuje wykonanie odpowiednich działań naprawczych związanych z funkcjonowaniem jednostek certyfikujących. Zmiany w zakresie systemu kontroli produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności oraz w ramach nadzoru nad rynkiem tych produktów wynikają, z przepisów Tytułu V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 oraz ze sprawozdania specjalnego nr 11/2011 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nim umożliwiają jego skuteczność?”. Ponadto, uwzględniają one braki w systemie nadzoru i kontroli wskazane w sprawozdaniach z audytów prowadzonych przez Europejskie Biuro ds. Żywności i Weterynarii w 2012 i 2013 r. W dokumentach tych sygnalizowano konieczność zwiększenia nadzoru państwa nad systemem kontroli w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz zwiększenie nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry