Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD122
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt założeń ma na celu aktualizację dotychczas obowiązujących aktów prawnych (usunięcie istniejących luk prawnych) z obszaru funkcjonowania programu mobilizacji gospodarki w państwie (PMG), w zakresie jego opracowania, uruchamiania, finasowania i kontroli oraz właściwości organów administracji rządowej, a także zasad nakładania zadań obronnych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) Likwidacja „luki prawnej" dotyczącej postanowień ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, zpóźn. zm.) oraz wynikającej z § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, zpóźn. zm.) stanowiącego, że zasady i tryb opracowania PMG „określają odrębne przepisy" - poprzez zawarcie w ustawie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego (rozporządzenie Rady Ministrów),w którym zostaną określone warunki i tryb opracowywania PMG oraz tryb jego uruchamiania.
2) Sprecyzowanie zadań i uprawnień Ministra Obrony Narodowej jako głównego organu administracji rządowej właściwego do organizacji, koordynacji i nadzoru nad realizacją wszystkich przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem PMG.
3) Sformułowanie procedur determinujących przyjmowanie podmiotów przemysłu obronnego do grona przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym upoważnionych do realizacji zadań produkcyjnych i remontowych ujętych w PMG.
4) Ujednolicenie procedur organizowania, finansowania i kontroli realizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w ramach PMG.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON MG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuCzesław Mroczek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry