Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID244
Tytuł

Priorytety polityki przemysłowej 2015-2020+

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zagadnienia z obszaru polityki przemysłowej zostały przedstawione w wielu krajowych dokumentach strategicznych odnoszących się do szerszych zagadnień społeczno-gospodarczych m.in. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Jednak oczekiwania krajowych przedsiębiorców oraz aktywność Komisji Europejskiej w obszarze polityki przemysłowej, spowodowały konieczność zebrania najważniejszych zagadnień z tego obszaru w jednym dokumencie wraz z określeniem celu i priorytetów polityki przemysłowej. Przygotowanie niniejszego dokumentu jest odpowiedzią na:
- potrzebę zdynamizowania aktywności przedsiębiorstw ukierunkowanej na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
techniczno-technologiczno-organizacyjnych,
- potrzebę skonkretyzowania polityki przemysłowej ze strony środowiska przemysłowego w Polsce,
- potrzebę spójnego prezentowania zagadnień polityki przemysłowej przez przedsiębiorców na forum europejskich organizacji branżowych,
- potrzebę uaktualnienia dotychczas obowiązującego dokumentu rządowego pn. „Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce”,
- potrzebę prowadzenia dialogu w obszarze polityki przemysłowej na forum KE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie dokumentu „Priorytety polityki przemysłowej 2015-2020+” określony został cel polityki przemysłowej i priorytety, w ramach których niezbędne jest podjęcie działań mających istotny wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej przemysłu. Potrzeba zwiększenia aktywności w określonych obszarach odnosi się zarówno do przedsiębiorstw jak i administracji publicznej. 
Priorytetowym celem polityki przemysłowej jest zrównoważony rozwój polskiego przemysłu formowany na bazie najpełniejszego, efektywnego spożytkowania krajowych zasobów, ukierunkowany na wykorzystywanie przewag komparatywnych oraz przewag budowanych w oparciu o wzrost wartości kapitału ludzkiego i innowacyjności gospodarki.Realizacji celu polityki przemysłowej ma sprzyjać efektywne podejmowanie działań, w ośmiu obszarach priorytetowych obejmujących:
- zwiększenie inwestycji wzmacniających potencjał innowacyjności i kreatywności,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw,
- kreowanie nowych wartościowych miejsc pracy w przemyśle i jego otoczeniu,
- zwiększenie ekspansji na rynki zagraniczne,
- zwiększenie efektywności wykorzystania dostępu do rynku wewnętrznego UE i krajów trzecich,
- stworzenie stabilnego otoczenia legislacyjnego i fiskalnego funkcjonowania przedsiębiorstw,
- stworzenie sprawnego systemu edukacji zawodowej,
- budowanie wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego i przyjaznego długoletnim inwestycjom.
Wdrażanie przedmiotowego dokumentu jak i poszczególnych działań w nim określonych nie będzie wiązało się ze zmianami instytucjonalnymi, a także nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych wykraczających poza ramy przyjęte w innych dokumentach programowych Rządu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry