BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r19194830,Zalozenia-projektu-ustawy-o-podstawowej-opiece-zdrowotnej.html
2020-10-23, 14:22
Numer projektuZD6
Tytuł

Założenia projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Problemy w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej:
1. niewystarczająca dostępność dla osób nieubezpieczonych;
2. kapitacyjny system finansowania lekarza, pielęgniarki i położnej, skutkujący brakiem motywacji do skoordynowanej opieki nad pacjentem;
3. brak współpracy na poziomie świadczeniodawców realizujących świadczenia w POZ;
4. brak przepływu informacji na temat leczenia pacjenta w pozostałych zakresach świadczeń.

Przygotowanie i wprowadzenie ustawy o POZ pozwoli na zdefiniowanie roli i miejsca opieki podstawowej w systemie ochrony zdrowia oraz umożliwi stalą poprawę jej organizacji i funkcjonowania. Ustawa wzmocni tę część systemu i co ważne, stworzy warunki do zwiększenia efektywności opieki podstawowej. POZ w jeszcze większym stopniu przyczyni się do zachowania i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa naszego kraju. Korzyści dla obywateli obejmują między innymi poprawę satysfakcji z uzyskiwanej opieki, łatwiejszy dostęp do lekarza i pielęgniarki, poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyjmuje się, że prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej będzie przysługiwało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z rozszerzeniem prawa do świadczeń na osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zapewni to równy dostęp do wszechstronnej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom oraz ich rodzinom i społecznościom lokalnym.
Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna z komponentą motywacyjną za profilaktykę i promocję zdrowia oraz skoordynowaną opiekę i jakość udzielanych świadczeń (premia), oraz budżet powierzony.
W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ i pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracują ze sobą, w tym z możliwością zachowania samodzielności zawodowej. Ponadto współpracują z innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, dyrektorami szkół oraz innych jednostek (np. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projektowane w założeniach rozwiązania będą dalej procedowane w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (UD160) - decyzja Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 28.10.2016 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.11.2016
Rejestr zmian