Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychArchiwum.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Cel przetwarzania danych w zbiorzeprzechowywanie dokumentacji w Archiwum Rady Ministrów
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze1. członkowie korpusu służby cywilnej, w tym: - urzędnicy służby cywilnej, w tym przeniesieni przez Szefa Służby Cywilnej - uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w danym roku, którzy ukończyli w danym roku postępowanie z miejscem uprawniającym do mianowania w służbie cywilnej - uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w danym roku, którzy ukończyli to postępowanie z wynikiem pozytywnym - członkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy urzędów administracji rządowej posiadający uprawnienia do dostępu do bazy ogłoszeń w służbie cywilnej - członkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy urzędów administracji rządowej posiadający uprawnienia do dostępu do systemu CKP - członkowie korpusu służby cywilnej i inne osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej - wyznaczeni na osoby zastępujące dyrektora generalnego urzędu - zgłoszeni do szkoleń centralnych - wobec których Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej wydała orzeczenie 2. absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w tym absolwenci, którzy złożyli wnioski o mianowanie w służbie cywilnej 3. interesanci – autorzy skarg, wniosków, zapytań itp. (także wniesionych w formie elektronicznej), w tym przedstawiciele/członkowie organizacji związkowych
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

Numer Identyfikacji Podatkowej

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

data przeniesienia urzędników służby cywilnej przeniesionych przez Szefa Służby Cywilnej, imię ojca, nazwa stanowiska pracy, wymiar czasu pracy, oszacowana wysokość środków na dodatki służby cywilnej, informacja na temat liczby dni nieobecnych w pracy (urlopy bezpłatne, macierzyńskie itp.), znajomość języka obcego (określenie języka obcego, nazwy instytucji wydającej dokument potwierdzający znajomość języka obcego, określenie nazwy egzaminu języka obcego, określenie osiągniętego poziomu lub liczby punktów w egzaminie języka obcego, data wystawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego), numer części, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwisko rodowe, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), odbyte szkolenia i kursy, wyniki punktowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego, informacja o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej (lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych, informacja o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, informacje o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej i zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, informacja o byciu żołnierzem rezerwy lub niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony, data mianowania, numer aktu mianowania, informacje określające posiadanie odpowiednich kompetencji kierowniczych, informacje o wynikach uzyskanych w toku naboru do służby cywilnej, informacje o ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), informacje o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych, informacje dotyczące wykształcenia: nazwa uczelni, kierunek i specjalność, uzyskany tytuł zawodowy (stopień naukowy, tytuł naukowy), rok ukończenia studiów, login do systemu bazy ogłoszeń w służbie cywilnej, numer faksu, numer telefonu, numer identyfikacyjny konta, numer identyfikacyjny urzędu, kategoria urzędu, login do systemu CKP, nazwa wyższego stanowiska w służbie cywilnej, data objęcia i uwolnienia wyższego stanowiska w służbie cywilnej, informacje na temat dodatkowych umiejętności, zainteresowań i działalności społecznej absolwenta KSAP oraz rok ukończenia KSAP, informacje na temat odbytych staży,data objęcia i uwolnienia stanowiska dyrektora generalnego urzędu, podstawa prawna zmiany tego stanowiska, wymiar stażu pracy oraz status pracowniczy (pracownik służby cywilnej czy urzędnik służby cywilnej) osoby zajmującej to stanowisko, mnożnik kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego na tym stanowisku, data wyznaczenia do pełnienia funkcji zastępującego dyrektora generalnego urzędu oraz nazwa stanowiska zajmowanego przez osobę wyznaczoną do pełnienia tej funkcji, informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego (w tys. zł) osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora generalnego urzędu lub innym stanowisku, jeżeli jest ono unikalne w skali danego urzędu oraz następujące informacje dotyczące tego stanowiska: wysokość dodatku za wieloletnią pracę (w tys. zł), wysokość dodatku służby cywilnej (w tys. zł), wysokość dodatków wynikających ze szczególnych uprawnień (w tys. zł), wysokość dodatku zadaniowego (w tys. zł), wysokość nagród z funduszu nagród (w tys. zł), wysokość nagród jubileuszowych (w tys. zł), wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej (w tys. zł), wysokość innych składników wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia chorobowego i ekwiwalentu za urlop – w tys. zł) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tys. zł), płeć, status zatrudnienia, wiek w przedziałach (do 30, 31-50, od 50), stopień służbowy urzędnika służby cywilnej, informacja o fakcie niepełnosprawności, informacje o posiadaniu statusu absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej: informacja o nieposiadaniu statusu urzędnika służby cywilnej, informacje dotyczące podstawy rozpoczęcia pracy na stanowisku (nabór, przeniesienie, mianowanie, oddelegowanie), informacje dotyczące podstawy zakończenia pracy na stanowisku, (wypowiedzenie, porozumienie stron, upływ okresu, przeniesienie, oddelegowanie), informacje dotyczące rachunku bankowego: numer rachunku, nazwa banku prowadzącego rachunek, informacje na temat przyznanych ocen okresowych, liczba osób niepełnosprawnych, które objęły stanowiska w wyniku naboru w podziale na płeć, informacja o fakcie niepełnosprawności

stan zdrowia

przynależność związkową

przynależność partyjną

poglądy polityczne

nałogi

dane dotyczące:

orzeczeń o ukaraniu

mandatów karnych

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

skazań

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry