Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychZestaw danych osobowych zawartych w korespondencji w sprawach służby cywilnej.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII

3. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Cel przetwarzania danych w zbiorzerozpatrywanie spraw należących do właściwości Szefa Służby Cywilnej jako centralnego organu administracji rządowej właściwego do spraw służby cywilnej (skarg, wniosków, zapytań itp.)
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeinteresanci – autorzy skarg, wniosków, zapytań itp. (także wniesionych w formie elektronicznej), w tym przedstawiciele/członkowie organizacji związkowych i członkowie korpusu służby cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

Numer Identyfikacji Podatkowej

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

wykształcenie (tytuł zawodowy, nazwa uczelni, kierunek i specjalność studiów, uzyskany tytuł zawodowy (stopień naukowy, tytuł naukowy), rok ukończenia studiów), adres poczty elektronicznej, nazwisko rodowe, informacje dotyczące rachunku bankowego: numer rachunku, nazwa banku prowadzącego rachunek dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), odbyte szkolenia i kursy, informacje na temat przyznanych ocen okresowych, informacje o wynikach uzyskanych w toku naboru do służby cywilnej, znajomość języka obcego (określenie języka obcego, nazwy instytucji wydającej dokument potwierdzający znajomość języka obcego, określenie nazwy egzaminu języka obcego, określenie osiągniętego poziomu lub liczby punktów w egzaminie języka obcego, data wystawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego), informacje o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej i zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, informacje o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, informacje o korzystaniu z pełni praw publicznych, informacje o ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, informacje określające posiadanie odpowiednich kompetencji kierowniczych, informacje o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych, informacja o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej (lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), informacja o statusie pracowniczym (pracownik służby cywilnej czy urzędnik służby cywilnej), informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia, wyniki punktowe uzyskane w toku sprawdzianu w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, informacja o byciu żołnierzem rezerwy lub niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony

przynależność związkową

stan zdrowia

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywaneurzędy administracji rządowej, których działalność jest przedmiotem wystąpienia, organa ścigania, sądy i inne instytucje publiczne (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) – zgodnie z właściwością merytoryczną
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry