BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1908,CKP-zatrudnienie-i-wynagrodzenie.html
2020-10-29, 03:31

Nazwa zbioru danychCKP – zatrudnienie i wynagrodzenie.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorzegromadzenie informacji o korpusie służby cywilnej w zakresie szczegółowych danych o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej w szczególności dla potrzeb kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

miejsce pracy

wysokość wynagrodzenia zasadniczego (w tys. zł), wysokość dodatku za wieloletnią pracę (w tys. zł), wysokość dodatku służby cywilnej (w tys. zł), wysokość dodatków wynikających ze szczególnych uprawnień (dodatku funkcyjnego, inspekcyjnego, skarbowego i wynagrodzenia prowizyjnego - w tys. zł), wysokość dodatku zadaniowego (w tys. zł), wysokość nagród z funduszu nagród (w tys. zł), wysokość nagród jubileuszowych (w tys. zł), wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej (w tys. zł), wysokość innych składników wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia chorobowego i ekwiwalentu za urlop – w tys. zł), wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tys. zł), wysokość wydatków na wynagrodzenie ogółem (w tys. zł), wysokość dodatku specjalnego (w tys. zł)wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (w zł), wysokość środków na wynagrodzenia z dochodów własnych (w tys. zł)wysokość środków na wynagrodzenia ogółem (w tys. zł), w tym na wynagrodzenia zasadnicze (w tys. zł) - wg grup stanowisk w służbie cywilnej, informacje o strukturze zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej wg grup stanowisk w służbie cywilnej: płeć, status zatrudnienia: urzędnik służby cywilnej albo pracownik służby cywilnej,stopień służbowy urzędnika służby cywilnej, liczba osób rozpoczynających pracy na stanowisku wg podstawy (nabór - w tym spoza urzędu i w ramach urzędu, przeniesienie-w tym członka korpusu służby cywilnej z innego urzędu oraz urzędnika służby cywilnej, mianowanie, oddelegowanie, inne), liczba osób, które zakończyły pracę wg podstawy pracy na stanowisku (wypowiedzenie, porozumienie stron, upływ okresu, na jaki został zawarta umowa, przeniesienie na inne stanowisko - w tym członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu oraz urzędnika służby cywilnej, oddelegowanie, inne), wiek w przedziałach dla ww. grup osób, informacje o absolwentach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej: płeć, stopień służby cywilnej ew. informacja o nieposiadaniu statusu urzędnika służby cywilnej liczba osób, które objęły stanowisko w wyniku naboru w podziale na płeć oraz grupy stanowisk, a w ramach grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej - w podziale na rodzaje stanowisk, liczba cudzoziemców, którzy objęli stanowisko w wyniku naboru, w tym w podziale na płeć

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian