Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychAkta osobowe dyrektorów generalnych urzędów - zbiór archiwalny
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Cel przetwarzania danych w zbiorzeprzechowywanie dokumentacji w Archiwum Rady Ministrów
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów generalnych urzędów
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

wykształcenie

imię ojca, adres poczty elektronicznej, nazwa uczelni, kierunek i specjalność studiów, uzyskany tytuł zawodowy (stopień naukowy, tytuł naukowy), rok ukończenia studiów dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), odbyte szkolenia i kursy, informacje o przyznanych ocenach okresowych, opinie na temat pracy, informacje dotyczące wynagrodzenia, informacje dotyczące zgody na podjęcie zajęcia zarobkowego, informacje dotyczące przeniesienia na stanowisko i ze stanowiska dyrektora generalnego urzędu

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry