Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychNabory DGU - zbiór archiwalny
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Cel przetwarzania danych w zbiorzeprzechowywanie dokumentacji w Archiwum Rady Ministrów
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzekandydaci biorący udział w naborach na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

wskazanie cech umożliwiających rozwinięcie kompetencji kierowniczych, informacje określające posiadanie odpowiednich kompetencji kierowniczych, informacje o wynikach uzyskanych w toku naboru, dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), odbyte szkolenia i kursy, informacje o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej i zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, informacje o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, informacje o korzystaniu z pełni praw publicznych, informacje o ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, znajomość języka obcego (określenie języka obcego, nazwy instytucji wydającej dokument potwierdzający znajomość języka obcego, określenie nazwy egzaminu języka obcego, określenie osiągniętego poziomu lub liczby punktów w egzaminie języka obcego, data wystawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego)informacje o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w służbie cywilnej lub posiadaniu świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, informacje o posiadanym poświadczeniu bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych, informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego, nazwa uczelni, kierunek i specjalność studiów, uzyskany tytuł zawodowy (stopień naukowy, tytuł naukowy), rok ukończenia studiów

stan zdrowia

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry