BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1895,Ewidencja-osob-uprawnionych-do-mianowania-oraz-urzednikow-sluzby-cywilnej-aspekt.html
2020-10-29, 03:23

Nazwa zbioru danychEwidencja osób uprawnionych do mianowania oraz urzędników służby cywilnej – aspekt kadrowy.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Cel przetwarzania danych w zbiorzerealizacja mianowań w służbie cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a także kierowanie procesem zarządzania kadrami w służbie cywilnej i wykonywanie przez Szefa Służby Cywilnej niektórych czynności z zakresu prawa pracy
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w danym roku, którzy ukończyli to postępowanie z wynikiem pozytywnym, absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy złożyli wnioski o mianowanie w służbie cywilnej, urzędnicy służby cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

wykształcenie

zawód

wykształcenie (nazwa uczelni, kierunek i tytuł zawodowy), nazwisko rodowe, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych: informacje o posiadanym stażu pracy (okresy zatrudnienia, nazwy zajmowanych stanowisk), odbyte szkolenia i kursy, wyniki punktowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego, informacja o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej (lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych, informacja o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, informacja o znajomości języków obcych (określenie języka obcego, nazwy instytucji wydającej dokument potwierdzający znajomość języka obcego, określenie nazwy egzaminu języka obcego, określenie osiągniętego poziomu lub liczby punktów w egzaminie języka obcego, data wystawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego), informacja o byciu żołnierzem rezerwy lub niepodleganiu powszechnemu obowiązkowi obrony, data mianowania, numer aktu mianowania.

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywaneurzędy administracji rządowej, w których o zatrudnienie ubiega się osoba uprawniona do mianowania w służbie cywilnej lub urzędnik służby cywilnej
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
Rejestr zmian