Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychEwidencja osób uprawnionych do mianowania oraz urzędników służby cywilnej – aspekt finansowy.
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Aleje Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Cel przetwarzania danych w zbiorzerealizacja zadania Szefa Służby Cywilnej w zakresie mianowań w służbie cywilnej poprzez udział w procesie zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków służby cywilnej oraz skutków przechodzących z rezerwy celowej dla nowo mianowanych urzędników służby cywilnej oraz dla urzędników służby cywilnej przebywających na urlopach bezpłatnych, dla których dodatki nie były uruchamiane z rezerwy celowej poprzez wnioskowanie przez poszczególnych dysponentów części budżetowych o ww. środki do Ministerstwa Finansów przy współakceptacji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów monitorowanie przez Szefa Służby Cywilnej wielkości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, którzy uzyskali mianowanie w służbie cywilnej dla potrzeb kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeczłonkowie korpusu służby cywilnej uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w danym roku, którzy ukończyli w danym roku postępowanie z miejscem uprawniającym do mianowania w służbie cywilnej, absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy złożyli wnioski o mianowanie w służbie cywilnej, urzędnicy służby cywilnej
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

miejsce pracy

nazwiska i imiona

imię ojca, nazwa stanowiska pracy, wymiar czasu pracy, oszacowana wysokość środków na dodatki służby cywilnej, informacja na temat liczby dni nieobecnych w pracy (urlopy bezpłatne, macierzyńskie itp.), język obcy, numer części, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

dane dotyczące:

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanedysponenci części budżetowych obejmujących urzędy administracji rządowej, w których zatrudnieni są nowo mianowani urzędnicy służby cywilnej
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 06.07.2015
Data modyfikacji : 02.01.2017
do góry