Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID241
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku ze zrealizowaniem zdecydowanej większości zadań określonych uchwałą nr 13 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. Nr 8, poz. 99) kwestia składania sprawozdań Radzie Ministrów oraz przedłożenia harmonogramu wdrażania ustaw stały się bezprzedmiotowe.
Spośród dokumentów rządowych objętych przedmiotową uchwałą nie zrealizowano projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uwagi na niezakończone uzgodnienia i konsultacje ze stroną samorządową oraz projektem Strategii Reformy Administracji Publicznej 2008-2015. Należy zauważyć, że w 2013 r. Rada Ministrów przyjęła strategię Sprawne Państwo 2020 i z uwagi na to opracowywanie projektu Strategii Reformy Administracji Publicznej jest obecnie bezprzedmiotowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada uchylenie § 6 i § 7 uchwały nr 13 Rady Ministrów w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie, które zobowiązywały ministra właściwego do spraw administracji publicznej do cyklicznego składania Radzie Ministrów sprawozdania z przebiegu prac objętych uchwałą oraz przedłożenia Radzie Ministrów strategii reformy administracji publicznej oraz harmonogramu wdrażania ustaw i innych aktów prawnych przygotowanych w ramach niniejszej uchwały.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Wójcik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry