Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD457
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany do rzeczywistych potrzeb związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdjęcie z przedsiębiorców nadmiernych obowiązków dotyczących uzgadniania planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
Zmiana rozporządzenia spowoduje redukcję obciążeń związanych z wykonywaniem planów przez najmniejszych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada:
- doprecyzowanie kwestii związanych z określeniem zakresu i rodzaju wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, a przez to faktycznego znaczenia obowiązku sporządzania planu przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- doprecyzowanie zakresu uzgodnień przeprowadzanych przez przedsiębiorcę przy tworzeniu planu oraz zniesienia dodatkowych obciążeń wynikających z konieczności uzgadniania planów rejonowych z ministrem właściwym do spraw łączności;
- ustalenie kwoty 4 milionów zł rocznych przychodów z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym jako kryterium oceny wielkości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, co spowoduje ograniczenie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany;
- rezygnację z udziału ministra właściwego ds. łączności w procedurze uzgadniania planów rejonowych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co  ograniczy niezbędne uzgodnienia;
- zapewnienie, że infrastruktura krytyczna jako część infrastruktury o znaczeniu kluczowym, którą posiadają przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zostanie ujęta w ich planach działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry