Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD454
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika z modyfikacji przyjętego w obowiązującym Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych sposobu przyznania wsparcia rozwoju dróg powiatowych i gminnych. Modyfikacja sposobu przyznania wsparcia wymaga wprowadzenia stosownych zmian w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. 2014, poz. 316).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane zmiany wymienionego rozporządzenia z dnia 27 marca 2009 r. dotyczą zmiany organu nadzorującego wdrażanie Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, zwanego dalej „Programem” z ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ministra właściwego do spraw transportu. Ponadto zmianie ulega procedura zatwierdzania wniosków do dofinansowania w ramach Programu. Udzielenie dotacji ma następować na podstawie wniosku złożonego do właściwego wojewody i uwzględnionego na ostatecznej liście rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopiero na podstawie ostatecznej listy rankingowej, właściwy wojewoda zatwierdzi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na dane województwo. Minister właściwy do spraw transportu informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zatwierdzeniu list rankingowych i możliwości uruchomienia na wniosek wojewody środków finansowych.
Zmianie ulega również zatwierdzanie zmian na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Właściwy wojewoda (a nie jak dotychczas minister) będzie mógł zmienić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadku wycofania się wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania lub zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku procedury przetargowej, umieszczając na niej kolejne zadanie z tej listy, pod warunkiem nieprzekraczania limitu środków ustalonego dla danego województwa. O zmianach na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania właściwy wojewoda zobowiązany będzie poinformować ministra właściwego do spraw transportu w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany.
Projektowane rozporządzenie wprowadza również otwarty katalog elementów, które powinno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji.
Ponadto projektowane rozporządzenie przewiduje, iż minister właściwy do spraw transportu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, przedstawia Radzie Ministrów stosowne sprawozdanie wykorzystania dotacji przez jednostki w roku poprzednim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.10.2015
do góry