Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID240
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązujący Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ustalony uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej i obowiązuje do końca 2015 r. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie mechanizmu kontynuującego wsparcie rządowe dla infrastruktury drogowej w gminach i powiatach.
Utrzymanie finansowego wsparcia zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych na drogach powiatowych i gminnych, w ramach rządowego instrumentu pomocy dla jednostek samorządu lokalnego, uzasadnia potrzeba intensyfikacji procesów rozwojowych, dla których barierę stanowi niedorozwój sieci drogowej i charakteryzująca ją niska jakość techniczna. Za kontynuacją podjętych działań prorozwojowych opowiedziała się również Najwyższa Izba Kontroli w Informacji o wynikach kontroli „Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z dnia 7 marca 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, zwanego dalej „Programem”, jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Celem, do którego dążyć będzie resort infrastruktury i rozwoju poprzez realizację Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej. W szczególności cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań dotyczących gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej i wynikających z potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy jednoczesnym promowaniu bardziej bezpiecznych, rozwiązań infrastrukturalnych i organizacji ruchu w odniesieniu do skrzyżowań i przekrojów poprzecznych drogi. Planowaną konsekwencją realizacji będzie również wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej. Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpłynie korzystnie na  rozwój regionów, a co za tym idzie również na sprawne funkcjonowanie państwa.
Założenia Programu uwzględniają uwarunkowania wynikające z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej i są zgodne z obowiązującymi krajowymi dokumentami strategicznymi: Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo, Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategią Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).  Kompetencje ministra właściwego do spraw transportu w ramach realizacji Programu obejmować będą nadzór i koordynację działań wojewodów, do których zadań należeć będzie w szczególności przeprowadzanie naborów wniosków jednostek samorządu terytorialnego, a także udzielanie dotacji oraz czuwanie nad ich prawidłowym i terminowym wykorzystaniem oraz rozliczeniem. Jednostką organizacyjną zapewniającą koordynację realizacji programu będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Realizacja Programu przebiegać będzie w określonych w harmonogramie ramach czasowych, ustalonych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w istniejących uwarunkowaniach prawno – organizacyjnych. Systematyczną ocenę efektywności programu oraz stopnia realizacji jego celów umożliwi system monitorowania i sprawozdawczości na poziomie wojewódzkim i ogólnokrajowym. Informację o realizacji Programu przedstawi corocznie Radzie Ministrów minister właściwy do spraw transportu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.10.2015
do góry