Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC68
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania w zakresie rozkładania na raty wpłaty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetwórców mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i poz. 1272 oraz z 2015 r. poz. 165), w przypadku przekroczenia kwoty krajowej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu nr 1234/2007, która wynosi  27,83 euro/100 kg. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 82 z 27.03.2015, str. 73), państwa członkowskie mogą zdecydować, że płatność należnej kwoty związanej z 12-miesiecznym okresem rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2014 r. jest dokonywana w trzech rocznych, nieoprocentowanych ratach. Pierwsza rata opłaty, stanowiąca co najmniej 1/3 łącznej należnej kwoty wpłacana jest przez podmioty nabywające do dnia 30 września 2015 r., natomiast do dnia 30 września 2016 r. wpłacana jest kwota stanowiąca co najmniej 1/3 łącznej należnej kwoty opłaty. Całkowita należna kwota opłaty powinna zostać uregulowana do dnia 30 września 2017 r. Jednocześnie państwa członkowskie zapewniają, aby producenci byli beneficjentami takiego systemu płatności ratalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się:
1) rozłożenie na raty wpłaty należnej opłaty od producentów mlekamaksymalnie trzech ratach, w terminie do dnia:
a) 30 września 2015 r. – do wysokości co najmniej 1/3 łącznej należnej opłaty,
b) 30 września 2016 r. – do wysokości co najmniej 2/3 łącznej należnej opłaty,
c) 30 września 2017 r. – do wysokości należnej kwoty opłaty;
2) umorzenie odsetek od poszczególnych rat opłaty, w drodze decyzji właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2015
do góry