Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID239
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 2.1. uchwały nr 61 Rady Ministrów z dn. 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego", Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada za działania realizowanie w ramach 3. i 4. celu szczegółowego SRKS, tj. usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy oraz Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. Minister Edukacji Narodowej odpowiada za działania realizowane w ramach 1. celu szczegółowego SRKS dotyczącego zagadnień związanych z edukacją i budową kompetencji, również poza systemem szkolnym także z uwzględnieniem grup szczególnie istotnych dla zmieniającej się struktury demograficznej kraju. Jedną z dróg ich realizacji jest wsparcie czytelnictwa, ważnego elementu kapitału kulturowego. Celem programu jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce, które od pięciu lat konsekwentnie spada (dane BN). Ponieważ biblioteki są ważnym źródłem książek dla czytelników, a ich działalność ma bezpośredni wpływ na poziom czytelnictwa, NPRCz ma poprzez podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek zahamować tendencję spadkową ogólnego poziomu czytelnictwa w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem Priorytetu I. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" jest zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowych książek i multimediów, poprzez ich stały dopływ i możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów). Priorytet uwzględnia zakres dotychczas istniejącego programu Biblioteki Narodowej „Zakupów nowości...", Dzięki zakupom nowości i wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na wzrost wypożyczeń, a pośrednio wzrost wskaźnika czytelnictwa. Priorytet ten funkcjonować będzie w latach 2016-2020, a jego koszt wyniesie przez ten okres 155 min złotych (w kolejnych latach odpowiednio: 2016 - 27 min zł, 2017-29 min zł, 2018 - 31 min zł, 2019 - 33 min zł, 2020 - 35 min zł, przy czym całość środków przeznaczona będzie na wydatki bieżące) z budżetu państwa.
Celem Priorytetu II. „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych, jako miejsc kreowania kapitału społecznego i kulturowego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Priorytet, przewidziany na lata 2016-2020, stanowić będzie kontynuację rozwiązań realizowanych poprzez Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, który zostanie zakończony w roku 2015. W efekcie ma podnieść jakość i standardy działania bibliotek, poprawić warunki lokalowe oraz wyposażenie bibliotek publicznych oraz przekształcić je w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Koszt Priorytetu to 150 min zł (w kolejnych latach odpowiednio: 2016 - 30 min zł, 2017 - 30 min zł, 2018 - 30 min zł, 2019 - 30 min zł, 2020 - 30 min zł, w tym każdego roku na wydatki bieżące 4,5 min zł, na wydatki majątkowe 25,5 min zł) z budżetu państwa.
Celem priorytetu III. „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych" jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów.
W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz poprawią się warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek. Doposażenie  bibliotek  szkolnych  w  nowości  wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Stworzy również miejsce nowoczesnego centra multimedialnego w szkole.
Doposażenie biblioteki pedagogiczne zwiększy ofertę tych bibliotek stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Koszt Priorytetu to 150 min zł (w kolejnych latach odpowiednio: 2016-30 min zł, 2017-30 min zł, 2018-30 min zł, 2019 - 30 min zł, 2020 - 30 min zł) z budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN MEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Wyrobiec Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 października 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2015
do góry