Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC176
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie krajowych regulacji dot. transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (dalej rozporządzenie MIF).
Niezależnie od faktu, iż rozporządzenie unijne, na podstawie art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich, rozporządzenie MIF wprowadza regulacje wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego (np. art. 13 – obowiązek wyznaczenia organów właściwych w zakresie zapewnienia egzekwowania przepisów rozporządzenia, art. 14 – obowiązek określenia sankcji za naruszanie przepisów rozporządzenia). Wejście w życie rozporządzenia MIF wymaga ponadto podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu dostosowanie krajowych regulacji dot. transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień tego aktu. W efekcie modyfikacji wymagają stosowne przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 843 i 1916, dalej UUP).
Ponadto prawodawca unijny w rozporządzeniu MIF przewidział opcje narodowe dla Państw Członkowskich, których wykorzystanie wymaga stosownych działań legislacyjnych na poziomie krajowym. Przygotowywany projekt ustawy będzie przewidywał implementację do polskiego systemu prawnego jednej z opcji narodowych, zakładającej czasowe wyłączenie spod reżimu rozdziału II rozporządzenia MIF trójstronnych systemów kart płatniczych licencjonujących świadczenie usługi acquiringu, wydawnictwa lub wydających instrumenty płatnicze oparte na karcie wraz z partnerem w ramach co-brandingu bądź za pośrednictwem agenta (art. 1 ust. 4a rozporządzenia MIF).
Efektywna i spójna implementacja przez Polskę wspomnianej opcji narodowej wymaga dokonania nowelizacji UUP najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia MIF. Jest to niezbędne w celu zagwarantowania pewności prawa podmiotom potencjalnie objętym zakresem omawianej opcji narodowej. Zakłada się, że rozporządzenie MIF wejdzie w życie na przełomie maja i czerwca br.
Za pomocą przedmiotowego projektu nowelizacji UUP planuje się dodatkowo zrealizować obowiązki dla Państw Członkowskich, wynikające z art. 13 ust. 1 oraz ust. 6  rozporządzenia MIF. Zakładają one wyznaczenie organu odpowiedzialnego za przestrzeganie i egzekwowanie przepisów tego aktu. Ponadto niezbędnym jest również ustanowienie stosownych przepisów dotyczących sankcji z tytułu nieprzestrzegania postanowień rozporządzenia (art. 14 ust. 1), a także pozasądowych procedur wnoszenia skarg i dochodzenia praw (art. 15 ust. 1).  

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Za pomocą przedmiotowego projektu ustawy planuje się wprowadzić do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych przepisy realizujące obowiązki nałożone na państwa członkowskie, wynikające z dyspozycji poszczególnych przepisów rozporządzenia MIF. Ponadto zamierzeniem projektodawcy jest dostosowanie polskiej regulacji rynku kart płatniczych do unormowań unijnych. W tym celu nastąpi uchylenie obecnie obowiązujących, sprzecznych przepisów wewnętrznych (art. 38a ustawy) z rozwiązaniami zastosowanymi na gruncie rozporządzenia MIF.  Podstawowym założeniem inicjatywy będzie więc harmonizacja polskich przepisów regulujących rynek płatności kartowych z aktem unijnym. Powyższe działania są niezbędne dla realizacji nałożonych na Rzeczpospolitą Polską obowiązków prawnych wynikających z prawa unijnego, a także dla zapewnienia efektywnego działania rynku płatności w kraju i na poziomie transgranicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry