Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD453
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 133,  z późn. zm.) wynika ze zmiany wskazanego upoważnienia ustawowego, dokonanej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 28 kwietnia 2015 r. (ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw).
Nowe rozporządzenie winno uwzględniać konsekwencje faktu, iż wniosek strony postępowania sądowoadministracyjnego ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie o jej stanie majątkowym i dochodach, które to oświadczenie składane będzie, w myśl art. 252 § 1a p.p.s.a. dodawanego wskazaną wyżej nowelizacją, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Konsekwentnie, w myśl zmienionego brzmienia art. 256 pkt 1 p.p.s.a., rozporządzenie winno uwzględniać konieczność zawarcia we wzorze urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, klauzuli potwierdzającej świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawy w oświadczeniu składającego oświadczenie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Regulacje zawarte w projekcie co do zasady powielają dotychczasowe rozwiązania prawne.
Projektowane zmiany wynikają z wskazanej w pkt 1 potrzeby uzupełnienia wzorów urzędowych formularzy o oświadczenie składającego wniosek o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w celu zapewnienia skuteczności sankcji odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdy w oświadczeniu. Istotą projektowanego rozwiązania jest zatem stosowna modyfikacja wzoru formularzy urzędowych.
Pozostałe zmiany projektu rozporządzenia mają charakter legislacyjny i redakcyjny oraz zmierzają do usunięcia z rozporządzenie regulacji wykraczających poza zakres upoważnienia ustawowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMonika Zbrojewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 sierpnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.08.2015
do góry