Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD452
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lokat funduszu emerytalnego w instrumenty pochodne

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717; ustawa nowelizująca), zmieniającej m.in. przepisy art. 141 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (ustawa).
Projekt będzie realizował – zawartą w art. 141 ust. 7 ustawy – fakultatywną delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie innych niż wymienione w art. 141 ust. 1 kategorii lokat aktywów funduszy, co ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem tych aktywów. Jest to istotne z uwagi na potrzebę neutralizacji skutków niektórych przepisów ustawy nowelizującej, liberalizujących politykę inwestycyjną funduszy, w tym inwestycji zagranicznych, jak również uchylających gwarancję pokrywania niedoboru w funduszach przez Skarb Państwa, w związku z wprowadzeniem dobrowolności wyboru otwartego funduszu w przypadku osób wchodzących na rynek pracy oraz dobrowolności w zakresie przekazywania dalszych składek do otwartego funduszu w przypadku dotychczasowych członków funduszy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie zostanie wprowadzona możliwość dokonywania przez fundusze emerytalne lokat w inne kategorie lokat niż wymienione w art. 141 ust. 1 ustawy, w szczególności w instrumenty pochodne, mając na względzie typy ryzyka, które powinny być ograniczone, dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka, możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania, w celu zapewnienia ochrony interesów członków funduszy.
Rozporządzenie będzie określać warunki zawierania przez fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych, sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne, warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, oraz wykaz tych indeksów. Jednocześnie, przepisy rozporządzenia będą uwzględniać, iż  aktywa funduszu mogą być lokowane w prawa pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem tych aktywów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry