Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD451
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Służbie Celnej została podjęta decyzja o wdrożeniu modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych z dniem 1 lipca 2015 r. Centralizacja ta zakłada utworzenie w miejsce zlikwidowanego Urzędu Celnego w Nowym Targu ogólnopolskiej komórki organizacyjnej Służby Celnej realizującej zadania związane z poborem ceł, podatków i innych należności z zakresu właściwości organów Służby Celnej, tj. Centrum Rozliczeń w Izbie Celnej w Krakowie. W świetle planowanych zmian w obszarze finansów i księgowości w Służbie Celnej utworzone zostanie również Centrum Organu Wierzyciela w Izbie Celnej w Szczecinie.
Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów w poszczególnych izbach, z wyjątkiem Izby Celnej w Krakowie. Ponadto wierzycielem uprawnionym do żądania wszczęcia egzekucji w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez funkcjonariuszy celnych w imieniu urzędu celnego mandatów karnych będzie właściwy w skali całego kraju – Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 94, poz. 552, z późn. zm.) jest konsekwencją wdrażanych zmian w strukturze organizacyjnej Służby Celnej i polega na wskazaniu, iż kwoty kar grzywien, nałożonych w drodze mandatu karnego przez upoważnionych funkcjonariuszy celnych, należy wpłacać na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie. Wskazanie Izby Celnej w Krakowie, jako izby właściwej w odniesieniu do tych czynności ma ścisły związek z centralizacją zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych. W myśl projektowanych rozwiązań zakłada się, że po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów w poszczególnych izbach, z wyjątkiem Izby Celnej w Krakowie.
Po wdrożeniu centralizacji wierzycielem uprawnionym do żądania wszczęcia egzekucji w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez funkcjonariuszy celnych w imieniu urzędu celnego mandatów karnych będzie właściwy w skali całego kraju – Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. W związku z powyższym zaistniała konieczność uregulowania kwestii przeznaczenia odcinka „C” formularza w przypadku mandatów karnych wydanych przez funkcjonariuszy celnych. Oczekuje się, iż efektem tej zmiany będzie niezakłócone prowadzenie postępowań mandatowych i rozliczanie kar grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.09.2015
do góry