Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD223
Tytuł

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązująca od 2004 r. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r. poz. 672) wskutek licznych nowelizacji stała się już nieprzejrzysta i nie realizuje swojego celu podstawowego –zbioru zasad prawa gospodarczego. W związku z tym, proponuje się przyjęcie nowej ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania zaproponowane w ustawie PDG wymagają zmian w wielu ustawach szczegółowych. Dlatego proponuje się opracowanie przepisów wprowadzających ustawę PDG.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ten, zarówno jak projekt ustawy – Prawo działalności gospodarczej, zostanie opracowany na podstawie wpisanych do Wykazu założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej (pozycja ZD111), które zostały przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 maja br.
Z uwagi na fakt, że zaproponowane w projekcie ustawy PDG rozwiązania wymagają zmian w wielu ustawach szczegółowych, na etapie procedowania projektu założeń postanowiono, że zostaną one umieszczone w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej. Projekt ten będzie procedowany łącznie z projektem ustawy PDG, ponieważ przepisy wprowadzające mają charakter wtórny wobec przepisów projektu ustawy PDG i nie będą co do zasady zawierać samoistnych rozwiązań o charakterze merytorycznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Minstrów przyjęła 28 lipca 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2015
do góry