Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC175
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami spowodowane jest koniecznością dostosowania przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155), zwanej dalej „ustawą” do przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403, 30.12.2006, str.18) w związku z wystosowaniem przez Komisję Europejską Uzasadnionej Opinii – uchybienie nr 2014/2080 w sprawie niepoprawnego wdrożenia do porządku polskiego prawa przepisów tej dyrektywy,
w następującym zakresie:
1. Określenie minimalnego wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii A dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej.
Z przepisów obowiązującej ustawy wynika, że funkcjonariusz kierujący pojazdami Straży Pożarnej może uzyskać prawo jazdy kategorii A w wieku 18 lat. Przepis ten został przez ustawodawcę potraktowany jako wyjątek od reguły określony w dyrektywie 2006/126/WE i  pozwala na wcześniejsze uzyskanie prawa jazdy osobom, które wykonują swoje czynności w ramach obrony cywilnej. Komisja Europejska nie zgodziła się z takim podejściem i wskazała, że takie postępowanie było niewłaściwe. Mając na względzie powyższe należy zmienić przepisy ustawy w ten sposób, aby uchylić przepis wprowadzający powyższy wyjątek. Z analizy uprawnień do kierowania uzyskanych i wykorzystywanych w kraju na podstawie tego przepisu wynika, że takie uprawnienia nie były wydane.
2. Określenie zasad ustalania miejsca zamieszkania niezbędnego do wydania prawa jazdy.
Komisja wskazała, że obecne brzmienie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy nie w pełni odzwierciedla przepisy dyrektywy 2006/126/WE a w szczególności wskazała, że w przepisie tym nie uwzględniono drugiej części przepisu dyrektywy
w brzmieniu: „Jednak w przypadku osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste i z tego względu mieszkającej kolejno w różnych miejscach w co najmniej dwu państwach członkowskich,
za miejsce zamieszkania uważa się miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste, pod warunkiem że regularnie do niego powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba ta mieszka w państwie członkowskim w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania. Studia uniwersyteckie lub nauka w szkole nie oznaczają zmiany miejsca zamieszkania”.
Należy wskazać, że przepisy te nie zostały wdrożone w sposób bezpośredni (literalny), jednakże na gruncie pozostałych przepisów krajowych od wielu lat przepis ten był stosowany zgodnie z założeniami i duchem dyrektywy. Przedstawione wyjaśnienie w tym zakresie nie przekonało Komisji Europejskiej.
Mając na względzie powyższe oraz fakt, że zmiana przedmiotowych przepisów nie wpłynie na sposób ich stosowania oraz nie będzie miała wpływu na uzyskane i posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami należy zastosować wskazane przez Komisję Europejską zmiany.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie zostaną zmienione dwa przepisy:
1. Art. 8 w ust. 3 zostanie zmieniony w taki sposób, aby funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nie mogli uzyskiwać prawa jazdy kategorii A przy obniżonym wieku.
2. W art. 11 w ust. 1 pkt 5 otrzyma brzmienie: „5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni
w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana
z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.
W przypadku osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste i z tego względu mieszkającej kolejno w różnych miejscach w co najmniej dwu państwach członkowskich, za miejsce zamieszkania uważa się miejsce, z którym łączą ją więzi osobiste, pod warunkiem że regularnie do niego powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba ta mieszka w państwie członkowskim w celu wypełnienia zadania o określonym czasie trwania. Studia uniwersyteckie lub nauka w szkole nie oznaczają zmiany miejsca zamieszkania”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 września 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2015
do góry