Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD445
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenach województw: podkarpackiego i podlaskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Projekt przewiduje włączenie do strefy tarnobrzeskiej nowych terenów publicznych pod nowe inwestycje tworzące miejsca pracy oraz gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji już rozpoczętych.
Potrzebę objęcia strefą nowych terenów publicznych zgłosiły władze lokalne właściwe dla ich położenia, natomiast grunty prywatne włączane są do strefy na wnioski inwestorów, którzy bez tych terenów nie byliby w stanie zrealizować już rozpoczętych projektów. Przedłożona zmiana granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województw podkarpackiego i podlaskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Objęcie instrumentem sse gruntów publicznych o łącznej powierzchni 16,5820 ha, położonych w Łapach i Rudniku n/Sanem oraz 4.4104 ha na rzecz pełnej realizacji rozpoczętych inwestycji przez Federal Mogul Gorzyce sp. z o.o., Trend Glass sp. z o.o i Global Cosmed S.A.
W wyniku wyżej wymienionych zmian powierzchnia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wyniesie 1743,3045 ha.
Szacowane efekty włączenia do strefy gruntów publicznych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie

Pow.

(w ha)

Nowe/
utrzymane

etaty

Nakłady inwestycyjne

(w mln zł)

Maksymalna
pomoc publiczna

(w mln zł)

woj. podkarpackie (Rudnik n/Sanem)

4,3829

162

47,10

28,26

woj. podlaskie (łapy)

12,1991

451

131,00

78,60

razem

16,5820

613

178,10

106,86

 
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 sierpnia 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.08.2015
do góry