Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD444
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 175 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144). Proponowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno- mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41, poz. 234) jest podyktowana  potrzebą doprecyzowania (uściślenia) sposobu gospodarowania przez terenowe organy administracji wojskowej drukami kart przydziału MON- Mu/12.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakłada się, że dzięki proponowanym zmianom zostaną uporządkowane przepisy dotyczące
1) nieodpłatnego wydawania przez wojskowych komendantów uzupełnień kart przydziału osobom, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w formie zbiorowej listy imiennej, w tym żołnierzom rezerwy, którym przydziały nadano  po uprzednim uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego (zamieszkania);
2) sposobu przekazywania do wojskowych komend uzupełnień informacji, w celu wypisania kart przydziału osobom niebędącym żołnierzami rezerwy, którym przydziały nadali kierownicy jednostek organizacyjnych;
3) wydawania kart przydziału osobom pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przenoszonym na inne stanowiska lub do innych jednostek;
4) postępowania z kartami przydziału wycofanym osobom przenoszonym na inne stanowiska lub do innych jednostek, a także osobom, którym unieważniono przydziały organizacyjno-mobilizacyjne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRobert Kupiecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.05.2015
do góry