Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD443
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zakresie zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zadaniem szkoły jest nie tylko zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom bezpieczeństwa na terenie szkoły, ale wyposażenie wszystkich interesariuszy środowiska szkolnego w wiedzę i kompetencje o charakterze uniwersalnym. Dynamiczne procesy społeczne oraz rozwój technologii  sprawiają, że zmienia się forma istotnej części aktywności społecznej i dla zapewnienia bezpieczeństwa należy podejmować coraz to nowe, właściwie ukierunkowane działania.
Kluczową rolę w budowaniu wśród uczniów kompetencji niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie odgrywa szkoła, która we współpracy z rodzicami, lokalnym środowiskiem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, powinna stać się inicjatorem praktycznych działań.
Bezpieczeństwo jest pojęciem kompleksowym, dlatego do osiągnięcia sukcesu, jakim jest znajomość zasad bezpiecznego funkcjonowania w swoim środowisku, świadomość występujących w nim zagrożeń oraz umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań w wielu obszarach, zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb określonych grup odbiorców.
Program, w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu, dotyczy stworzenia warunków do współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych i integrację szkoły z lokalnym środowiskiem oraz wdrożenia i efektywnego wykorzystania monitoringu w szkołach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego. Rozporządzenie stworzy ramy prawne dla działań zainicjowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Minister Edukacji Narodowej dokona podziału środków budżetu państwa zaplanowanych na wsparcie finansowe pomiędzy wojewodów i ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, proporcjonalnie do liczby uczniów szkół w poszczególnych województwach i w szkołach prowadzonych przez ministrów. Organy prowadzące szkoły będą zgłaszały do wojewody wnioski o udzielenie dofinansowania (szkoły, których organem prowadzącym są ministrowie – bezpośrednio do prowadzących szkoły ministrów). Wojewoda powoła zespół, który dokona oceny wniosków organów prowadzących. Na podstawie dokonanej przez zespół oceny wniosków organów prowadzących, wojewoda podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym oraz poda do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia. Ministrowie będący organami prowadzącymi szkoły dokonają podziału środków na realizację działań skierowanych do prowadzonych przez siebie szkół.
Ewaluacja i monitoring działań będą prowadzone corocznie, a ich rezultaty posłużą do określania priorytetów w działaniach realizowanych w kolejnych latach.
Planowane rezultaty realizacji programu to budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz rozszerzenie działań szkół w oparciu o współdziałanie z organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz poprawa bezpieczeństwa fizycznego uczniów oraz pracowników szkół poprzez wyposażenie szkół w elementy monitoringu.
Łączna kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację całego programu rządowego „Bezpieczna+” wynosi 90 mln zł, z czego 37 mln zł na działania uregulowane w niniejszym rozporządzeniu.
W przypadku zadań dotyczących stworzenia warunków do współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wymagany wkład własny będzie stanowił minimum 20% kosztów realizacji zadania, a w przypadku zadań dotyczących monitoringu szkolnego – 50%.
Beneficjentami pośrednimi programu rządowego są organy prowadzące szkoły: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministrowie będący organami prowadzącymi szkoły i organizacje pozarządowe.
Beneficjentami końcowymi programu rządowego są szkoły, a odbiorcami uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele i inni pracownicy szkół.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuUrszula Augustyn Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.06.2015
do góry