BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1846,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Rzadowego-programu-wspomag.html
2020-11-24, 18:53
Numer projektuID238
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zadaniem szkoły jest nie tylko zapewnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom bezpieczeństwa na terenie szkoły, ale wyposażenie wszystkich interesariuszy środowiska szkolnego w wiedzę i kompetencje o charakterze uniwersalnym. Dynamiczne procesy społeczne oraz rozwój technologii sprawiają, że zmienia się forma istotnej części aktywności społecznej i dla zapewnienia bezpieczeństwa należy podejmować coraz to nowe, właściwie ukierunkowane działania.
Kluczową rolę w budowaniu wśród uczniów kompetencji niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie odgrywa szkoła, która we współpracy z rodzicami, lokalnym środowiskiem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, powinna stać się inicjatorem praktycznych działań.
Bezpieczeństwo jest pojęciem kompleksowym, dlatego do osiągnięcia sukcesu, jakim jest znajomość zasad bezpiecznego funkcjonowania w swoim środowisku, świadomość występujących w nim zagrożeń oraz umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań w wielu obszarach, zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb określonych grup odbiorców.
Celem programu jest:
1. podniesienie poziomu kompetencji kadry szkół w zakresie reagowania na niepożądane zjawiska w cyberprzestrzeni związane ze szkołą, kształtowanie kompetencji bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni wszystkich interesariuszy środowiska szkolnego oraz poprawa bezpieczeństwa szkolnych sieci komputerowych;
2. stworzenie warunków do współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły, przyjaznego wszystkim interesariuszom środowiska szkolnego;
3. poprawa bezpieczeństwa szkoły poprzez audyt bezpieczeństwa, opracowanie rekomendacji do szkolnych procedur działania w nagłych sytuacjach kryzysowych, przekazanie wiedzy o zasadach postępowania w takich sytuacjach pracownikom szkoły;
4. wdrożenie i efektywne wykorzystanie monitoringu w szkołach;
5. tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6. poprawa jakości i upowszechnienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz stworzenie i upowszechnienie bazy materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały umożliwi podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz budowy pozytywnego klimatu szkoły i klasy opartego na otwartości i współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Projektowany program rządowy ma wspomagać organy prowadzące szkoły w zakresie działań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji wszystkich interesariuszy środowiska szkoły, związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, poprawą bezpieczeństwa fizycznego w szkołach poprzez wdrożenie elementów monitoringu szkolnego, usprawnienie procedur reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia, poprawą klimatu szkoły oraz poszerzaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród najmłodszych uczniów. Wojewodowie otrzymają środki, które rozdysponują pomiędzy organy prowadzące szkoły wybierając najlepsze projekty na realizację działań służących osiągnięciu celów określonych w pkt 2 i 4. Ministrowie będący organami prowadzącymi otrzymają proporcjonalną kwotę dofinansowania na realizację analogicznych działań skierowanych do prowadzonych przez nich szkół.
Inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz budowy pozytywnego klimatu szkoły opartego na otwartości i współpracy z organizacjami i instytucjami będą realizowane centralnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który może zlecić ich realizację jednostkom podległym oraz innym podmiotom wyłonionym w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Ponadto dofinansowane zostanie doposażenie sal edukacyjnych wygospodarowanych przez komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej do przeprowadzania zajęć z zakresu edukacji przeciwpożarowej dla uczniów, przeszkolenie instruktorów–strażaków do prowadzenia tych zajęć oraz stworzenie i opublikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa.
Ewaluacja i monitoring działań będą prowadzony corocznie, a ich rezultaty posłużą do określania priorytetów w działaniach realizowanych w kolejnych latach.
Planowane rezultaty realizacji programu:
1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania uczniów w cyberprzestrzeni poprzez upowszechnienie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii, w szczególności o zasadach funkcjonowania w cyberprzestrzeni, oraz poprawa bezpieczeństwa szkolnych sieci komputerowych;
2. poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły opartego na współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa oraz upowszechnienie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach nagłych zagrożeń,  stworzenie i wdrożenie w szkołach procedur postępowania w sytuacjach nagłych zagrożeń;
3. rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół w oparciu o współdziałanie z organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. stworzenie warunków do prowadzenia edukacji przeciwpożarowej dla uczniów;
5. opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa;
6. poprawa bezpieczeństwa fizycznego uczniów oraz pracowników szkół poprzez wyposażenie szkół w elementy monitoringu.
Łączna kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację programu rządowego wynosi 90 mln zł.
Beneficjentami pośrednimi programu rządowego są organy prowadzące szkoły: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministrowie będący organami prowadzącymi szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się bezpieczeństwem.
Beneficjentami końcowymi programu rządowego są szkoły i komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej, a odbiorcami uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele i inni pracownicy szkół.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuUrszula Augustyn Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.06.2015
Rejestr zmian