Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD442
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 13, z późn. zm.) polega na nadaniu w załączniku nr 3 (tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji) nowego brzmienia tabeli VII dotyczącej pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Proponowana aktualizacja wykazu stanowisk występujących w jednostkach organizacyjnych (wojskowych) jest konsekwencją przeprowadzonej reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku której niektóre z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej zostały zlikwidowane, na bazie innych utworzono nowe jednostki organizacyjne przejmujące ich zadania, natomiast część jednostek uległa reorganizacji (przeformowaniu). Wobec tego należy ustalić dla tych jednostek nowy wykaz stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy będą wynagradzani w oparciu o przepisy nowelizowanego rozporządzenia oraz ustalić dla nich kategorie zaszeregowania, jak również wymagane kwalifikacje.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Jankowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.09.2015
do góry