Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD221
Tytuł

Projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W Polsce na tle innych krajów UE wyzwaniem pozostaje podniesienie poziomu kompetencji osób dorosłych oraz ich zaangażowania w podnoszenie i uzupełnianie kompetencji po zakończeniu edukacji formalnej. Również zaangażowanie polskich pracodawców w finansowanie szkoleń swoich pracowników jest mniejsze niż w innych krajach UE. Liczba dorosłych osób uczących się nie wzrosła w Polsce od 2004 roku, pomimo kilkunastokrotnego wzrostu nakładów ze środków publicznych na ten cel. Niskie zaangażowanie dorosłych Polaków oraz przedsiębiorstw w inwestowanie w kapitał ludzki związane jest z funkcjonowaniem krajowego systemu kwalifikacji, w którym:
- brakuje łatwo dostępnej informacji o kwalifikacjach i ich jakości;
- jakość oferty edukacyjnej często nie odpowiada standardom;
- mnadawane kwalifikacje nie są wiarygodne i zrozumiałe dla pracodawców.
Krajowe dokumenty strategiczne wskazują, że „[…] brak nowoczesnego krajowego systemu kwalifikacji jako systemu opartego na efektach uczenia się w różnych miejscach, formach i na różnych etapach życia oraz powiązanego z Europejską Ramą Kwalifikacji utrudnia porównywanie ze sobą świadectw i dyplomów. Nie daje też możliwości porównywania i włączania w krajowy system kwalifikacji kompetencji uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej i w drodze nieformalnego uczenia się. Sytuacja ta nie tylko ogranicza mobilność pracowników i osób uczących się między państwami UE i między sektorami gospodarki oraz wydłuża proces rekrutacji odpowiednich pracowników i zwiększa koszty ponoszone przez pracodawców, ale stanowi też poważną przeszkodę w uczeniu się przez całe życie – uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych[…]” (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego).
Wdrożenie nowych instrumentów przyczyni się m.in. do:
- zwiększenia jakości, wiarygodności oraz transparentności oferty edukacyjnej oraz kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego,
- ułatwienia dostępu do informacji o kwalifikacjach nadawanych w Polsce,
- zwiększenia efektywności wydawania publicznych i prywatnych środków na kształcenie i szkolenie,
- usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach przez uwiarygodnienie oraz zrozumiałą prezentację kompetencji związanych z posiadanymi bądź poszukiwanymi kwalifikacjami,
- ułatwienia mobilności pracowników na rynku pracy.
Pozwoli to na wzrost efektywności inwestowania oraz wykorzystania kapitału ludzkiego w Polsce, a także zwiększenie liczby uczących się osób dorosłych. W rezultacie nastąpi podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce.
Planowana regulacja realizuje także szereg zaleceń Parlamentu Europejskiego i/lub Rady z ostatnich lat, w tym Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Wdrożenie PRK jest istotne dla spełnienia warunków ex ante dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zintegrowanie krajowego systemu kwalifikacji poprzez wdrożenie:
- 8-poziomowej Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) - układu odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce,
- Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).
Ponadto system kwalifikacji mają integrować regulacje dotyczące standardu opisu kwalifikacji, przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji, jakości kwalifikacji, akumulowania i przenoszenia osiągnięć. Informacje o kwalifikacjach ujętych w ZRK będą powszechnie i łatwo dostępne za pośrednictwem internetowego portalu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Dudek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry