Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID236
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Występujące na terenie kraju w latach 2009–2014  nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. Wiele dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych utraciło podstawowe wyposażenie edukacyjne lub pośrednio, przez zmianę przeznaczenia wydatków z budżetów domowych, może napotkać znaczne trudności z nabyciem niezbędnego wyposażenia edukacyjnego. W wyniku ww. zdarzeń atmosferycznych, rodziny dzieci i uczniów tracą niejednokrotnie dorobek swojego życia i doświadczają dramatycznych przeżyć emocjonalnych. Istnieje poważne zagrożenie wystąpienia u tej populacji dzieci i młodzieży zaburzeń w postaci Zespołu stresu pourazowego, zwanego inaczej zaburzeniem stresowo pourazowym, PTSD (posttraumatic stress disorder). Brak pomocy w tak ważnej chwili może prowadzić do powstania zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.
Cykliczność pojawiania się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, ich skala oraz powodowane przez nie straty w gospodarstwach domowych i rolnych wskazują na konieczność podjęcia działań o charakterze wyprzedzającym, które będą mechanizmem pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez pomoc społeczną lub samych poszkodowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzenie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.
W latach poprzednich realizacja pomocy w formie zasiłków losowych odbywała się na podstawie przygotowywanego corocznie programu rządowego, w którym określano warunki udzielenia pomocy, formy i zakres pomocy, w tym jej wysokość, a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy.
W przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych realizacja tej formy pomocy odbywała się poprzez przesunięcie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych była zlecana organizacjom pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
W celu umożliwienia organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych w ramach programu rządowego oraz zapewnienia jednolitych zasad ubiegania się o pomoc, Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. włączyło organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych do programu rządowego, jako zadanie wykonywane przez wojewodów. Kontynuowanie realizacji ww. zadania jest konieczne także w 2015 r., przy czym ewentualna wysokość środków i liczba uczniów będzie uzależniona od potencjalnych negatywnych zdarzeń atmosferycznych.
Ze względu na zmiany w systemie kształcenia dzieci i uczniów, w szczególności obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego oraz wieku odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a także biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z realizacji programu rządowego w latach ubiegłych zasadne jest wprowadzenie do programu dodatkowej formy pomocy w postaci zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, którzy nie będą korzystali z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Taka forma pomocy będzie szczególnie przydatna dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego (którzy ze względu na wiek nie korzystają z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych). Dodatkową zaletą takiej formy pomocy jest to, że może być ona zastosowana zaraz po wystąpieniu szkód i może być bardziej efektywna niż wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne realizowane zasadniczo w czasie ferii letnich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. (zwanego dalej „Programem”) pozwoli na podjęcie działań wspierających rodziny oraz uczniów w sytuacjach dla nich szczególnie trudnych, bezpośrednio po wystąpieniu zniszczeń i strat spowodowanych negatywnymi zdarzeniami atmosferycznymi.
Zaproponowane rozwiązania są ściśle powiązane z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i będą kierowane do tych osób, które tego w określonym czasie i miejscu najbardziej potrzebują.
Celem Programu będzie zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom poszkodowanym w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych takich jak nawałnice, huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia z nimi związane.
Program pozwoli na udzielenie finansowanej z budżetu państwa pomocy w formie:
1) zasiłków losowych na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 000 zł na dziecko lub ucznia, w zależności od wysokości strat poniesionych przez rodziców dziecka lub ucznia oraz wysokości zasiłku celowego przyznanego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) wyjazdu terapeutyczno–edukacyjnego finansowanego w wysokości do 1 300 zł na ucznia;
3) zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych organizowanych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia finansowanych w wysokości do 1 500 zł na jedno dziecko lub ucznia
– z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pomocy nie przekroczy łącznie 2 500 zł na jedno dziecko lub ucznia.
Zajęcia opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjne są formą pomocy skierowaną do tych dzieci lub uczniów, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, zatem w Programie przewidziano brak możliwości łączenia wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego z zajęciami opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnymi.
Zasiłki losowe na cele edukacyjne stanowią formę pomocy, która może być realizowana łącznie z wyjazdami terapeutyczno-edukacyjnymi lub zajęciami opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnymi.
Pomoc w formie wypłaty zasiłku losowego ma umożliwić rodzicom zakup wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów w przypadku, gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, jest utrudnione lub niemożliwe.
Przyznanie dzieciom i uczniom z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego będzie rozszerzeniem katalogu realizowanych instrumentów pomocy materialnej państwa w zakresie wspierania rodzin w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia tych zdarzeń w 2015 r.
Interwencja terapeutyczna po doznanym stresie i traumie jest niezbędna. W celu przeciwdziałania skutkom stresu pourazowego należy stworzyć warunki do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i uczniów. Warunki te będą zapewnione poprzez organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wyjeździe lub odmowy skorzystania z takiego wyjazdu taka interwencja będzie udzielana w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych o charakterze stacjonarnym w możliwie najbliższym otoczeniu ucznia.
Biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z realizacji Programu w latach ubiegłych Ministerstwo Edukacji Narodowej ocenia, że potencjalna liczba odbiorców Programu nie powinna przekroczyć ok. 2 000 odbiorców rocznie (w 2014 r. było to ok. 700 dzieci i uczniów). Łączne wydatki budżetu państwa na ten cel, przy powyższych założeniach nie powinny przekroczyć 5 mln zł (2 000 odbiorców x 2 500 zł = 5 000 tys. zł).
Realizacja zadań wynikających z Programu jest zaplanowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2015
do góry