Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD441
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Występujące na terenie kraju w latach 2009–2014 nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. Wiele dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych utraciło podstawowe wyposażenie edukacyjne lub pośrednio, przez zmianę przeznaczenia wydatków z budżetów domowych, może napotkać znaczne trudności z nabyciem niezbędnego wyposażenia edukacyjnego. W wyniku ww. zdarzeń atmosferycznych, rodziny uczniów tracą niejednokrotnie dorobek swojego życia i doświadczają dramatycznych przeżyć emocjonalnych. Istnieje poważne zagrożenie wystąpienia u tej populacji dzieci i młodzieży zaburzeń w postaci Zespołu stresu pourazowego, zwanego inaczej zaburzeniem stresowo pourazowym, PTSD (posttraumatic stress disorder). Brak pomocy w tak ważnej chwili może prowadzić do powstania zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.
Cykliczność pojawiania się negatywnych zdarzeń atmosferycznych, ich skala oraz powodowane przez nie starty w gospodarstwach domowych i rolnych wskazują na konieczność podjęcia ze strony państwa działań interwencyjnych o charakterze wyprzedzającym, które stworzą mechanizm udzielania pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez pomoc społeczną lub samych poszkodowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje za zasadne kontynuowanie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych także w 2015 r., którego sprawnemu i efektywnemu wykonaniu ma służyć projektowane rozporządzenie Rady Ministrów.
W latach poprzednich realizacja pomocy w formie zasiłków losowych odbywała się na podstawie przygotowywanego corocznie programu rządowego, w którym określano warunki udzielenia pomocy, formy i zakres pomocy, w tym jej wysokość, a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy.
W przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – realizacja pomocy odbywała się przez przesunięcie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych była zlecana organizacjom pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy. W celu umożliwienia organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych w ramach programu rządowego oraz zapewnienia jednolitych zasad ubiegania się o pomoc, Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. włączyło organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych do programu rządowego, jako zadanie wykonywane przez wojewodów. Kontynuowanie realizacji ww. zadania jest konieczne także w 2015 r., przy czym ewentualna wysokość środków i liczba uczniów uzależniona będzie od potencjalnych negatywnych zdarzeń atmosferycznych.
Ze względu na zmiany w systemie kształcenia dzieci i uczniów, w szczególności obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego oraz wieku odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, a także biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z realizacji programu rządowego w latach ubiegłych zasadne jest wprowadzenie do programu dodatkowej formy pomocy w postaci zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, którzy nie będą korzystali z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.
Taka forma pomocy będzie szczególnie przydatna dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego (którzy ze względu na wiek nie korzystają z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych). Ponadto, będzie ona mogła być zastosowana zaraz po wystąpienia szkód i może być bardziej efektywna niż wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne realizowane zasadniczo w czasie ferii letnich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, a także pomocy w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. pozwoli na sprawne i efektywne udzielanie pomocy w przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń atmosferycznych powodujących starty w gospodarstwach domowych i rolnych, które ograniczają lub utrudniają dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym, w tym realizację ich zadań edukacyjnych.
Rozporządzenie określi szczegółowe warunki, formy i zakres udzielenia pomocy, w tym jej wysokość, a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy dzieciom i uczniom pochodzącym z rodzin, które poniosły straty w wyniku wystąpienia negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności nawałnic, huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.
Rozporządzenie przewiduje udzielenie pomocy w formie:
1) zasiłków losowych na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 000 zł na dziecko lub ucznia, w zależności od wysokości strat poniesionych przez rodziców dziecka lub ucznia oraz wysokości zasiłku celowego przyznanego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)wyjazdu terapeutyczno–edukacyjnego finansowanego w wysokości do 1 300 zł na ucznia;
3) zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych organizowanych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia finansowanych w wysokości do 1 500 zł na jedno dziecko lub ucznia
– z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pomocy nie przekroczy łącznie 2 500 zł na jedno dziecko lub ucznia.
Odbiorcami pomocy będą dzieci i uczniowie uprawnieni do uzyskania ww. form pomocy pochodzący z rodzin, którym na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – powyżej 3000 zł, w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia negatywnych zdarzeń atmosferycznych w 2015 r.
Jednocześnie, w przypadku organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych przewidziano możliwość złożenia oświadczenia o poniesionych stratach, które po potwierdzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będzie stanowić podstawę do udzielenia wsparcia z budżetu państwa.
Pomoc w formie wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne ma umożliwić rodzicom zakup wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów w przypadku, gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, jest utrudnione lub niemożliwe. Przyznanie dzieciom i uczniom z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego będzie rozszerzeniem katalogu realizowanych instrumentów pomocy materialnej państwa w zakresie wspierania rodzin w związku ze stratami poniesionymi w wyniku tych zdarzeń w 2015 r.
Zasiłki losowe na cele edukacyjne stanowią formę pomocy, która może być realizowana łącznie z wyjazdami terapeutyczno-edukacyjnymi lub zajęciami opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnymi.
W przypadku realizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych ich celem jest zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom oraz stworzenie im warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, z których uczniowie w związku z przebytym przeżyciem emocjonalnym i doznanym stresem powinni korzystać poza miejscem, w którym doszło do negatywnych przeżyć.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w wyjeździe lub odmowy skorzystania z takiego wyjazdu pomoc będzie udzielana w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych o charakterze stacjonarnym w możliwie najbliższym otoczeniu ucznia. Rozporządzenie dopuszcza organizację takich zajęć, aby umożliwić rodzicom dzieci lub uczniów podjęcie niezbędnych działań naprawczych, remontowych lub budowalnych w celu usunięcia strat i zniszczeń stanowiących podstawę do otrzymania pomocy.
Zajęcia te są formą pomocy skierowaną do tych dzieci lub uczniów, którzy nie mogą lub nie chcą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, zatem w Programie przewidziano brak możliwości łączenia wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego z zajęciami opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnymi.
Realizacja ww. zadań jest zaplanowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2015
do góry