Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID235
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i 2015

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały spowodowane jest:
- koniecznością rezygnacji z rozszerzenia pilotażowego programu wdrożenia testu podwójnego - badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR na kolejne województwa w ramach zadania pn. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy",
- koniecznością ogłoszenia postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" w roku 2015, z uwagi na fakt, że w 2014 r. konkurs ofert na wybór realizatora zadania pn. „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ" na lata 2014 i 2015 został unieważniony na podstawie §5 ust. 3 oraz w związku z §5 ust. 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. Min Zdrow. Nr 4, poz. 33), ze względu na fakt, ze żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych lub merytorycznych,
- zgłoszeniem do realizacji w 2015 r. nowego zadania pn. „Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych”, co wymaga zmiany harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2015, przyjętego uchwałą nr 95/2014 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i 2015, zmienianej uchwałą nr 162/2014 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych", stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów, zawiera zwięzły opis zadań z podaniem terminów ogłoszenia postępowań konkursowych, podpisania umów oraz realizacji przedmiotowych zadań.
Wprowadzone zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały dotyczą:
- zmiany zapisu określonego w pozycji w lp. 2. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w kolumnie Nazwa i opis zadania z „Ponadto planowane jest rozszerzenie pilotażowego programu wdrożenia testu podwójnego - badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR w populacji kobiet od 30 r. ż. do 59 r. ż. na kolejne województwa.” na „Ponadto w 2015 r. jest planowane kontynuowanie pilotażowego programu wdrożenia testu podwójnego - badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR w populacji kobiet od 30 r. ż. do 59 r. ż. w województwie wielkopolskim i mazowieckim.";
- zmiany zapisu określonego w pozycji  lp. 11.5 „Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ” w kolumnie pn.: „Termin ogłoszenia postępowania konkursowego” z „Nie dotyczy - Realizatorzy wybrani do realizacji programu w 2014·r. na lata 2014-2015" na „II-III kw. 2015 r.” oraz w konsekwencji wydłużenie terminu podpisania umów na realizację zadania z „I - II kw. 2015 r." na „II-III kw. 2015 r.”;
- dodania nowego zadania pn. „Poprawa wyposażenia pracowni i zakładów patomorfologii w celu optymalizacji jakości wykonywanych badań histopatologicznych”, z terminem ogłoszenia postępowania konkursowego w „II-III kw. 2015 r." i terminem podpisania umów na realizację zadania: „do dnia 30 października 2015 r.".

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 czerwca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.06.2015
do góry