Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD440
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu spowodowało zmianę granic portu morskiego w Elblągu m.in. poprzez włączenie do portu Kanału Jagiellońskiego na odcinku 1,1 km. Wody w granicach portów morskich mają kategorię morskich wód wewnętrznych, stąd konieczność aktualizacji rozporządzeń wykonawczych w ramach, których Kanałowi Jagiellońskiemu przypisywana jest na całej długość kategoria śródlądowych dróg wodnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie przepisów wykonawczych do obecnie obowiązującego prawa. W związku z nowym wyznaczeniem granic portu morskiego w Elblągu od strony lądu, zaszła potrzeba zmiany kategorii niektórych wód lub ich części.
Założeniem projektu rozporządzenia jest dodanie pkt-u 25 w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, który określi aktualny przebieg granicy na Kanale Jagiellońskim między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Gawłowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry