Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD439
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu spowodowało zmianę granic portu morskiego w Elblągu m.in. poprzez włączenie do portu Kanału Jagiellońskiego na odcinku 1,1 km. Wody w granicach portów morskich mają kategorię morskich wód wewnętrznych, stąd konieczność aktualizacji rozporządzeń wykonawczych w ramach, których Kanałowi Jagiellońskiemu przypisywana jest na całej długość kategoria śródlądowych dróg wodnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie przepisów wykonawczych do obecnie obowiązującego prawa. W związku z nowym wyznaczeniem granic portu morskiego w Elblągu od strony lądu, zaszła potrzeba zmiany kategorii niektórych wód lub ich części. Niezbędna jest zmiana pkt-u 10 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych i określenie aktualnej kategorii wód Kanału Jagiellońskiego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Gawłowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry