Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD438
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania nowelizacji aktu prawnego regulującego m.in. wysokość wynagrodzenia aplikantów kuratorskich wynika ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.
Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych
i aplikantów kuratorskich, mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego, a także stawki dodatku funkcyjnego, patronackiego, jak również okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego, uwzględniając rangę zawodu kuratora.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. Nr 239, poz. 2037, z późn. zm.), tj. § 2 i załącznikiem nr 1, wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Omawiane wynagrodzenie stanowi 0,9 kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.873,84 zł. (art. 14 ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. – Dz. U. poz. 153). W konsekwencji wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich wynosi – według dotychczasowych przepisów – ok. 1.686 zł. Zgodnie zaś z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220), które zostało wydane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015  wynosi 1.750 zł.
Mając zatem na uwadze, że kwota bazowa wynosi 1.873,84 zł aplikantom kuratorskim przysługuje od dnia 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie w kwocie ok. 1.686 zł, co jest kwotą niższą od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2015 r. Powyższy stan prawny wskazuje na konieczność nowelizacji omawianego rozporządzenia w części dotyczącej wynagrodzenia aplikantów kuratorskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się zmianę przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych
i aplikantów kuratorskich poprzez zmianę załącznika nr 1 do tego rozporządzenia i określenie w nim mnożnika kwoty bazowej w części dotyczącej aplikantów kuratorskich na poziomie 0,934 kwoty bazowej. Spowodowałoby to wzrost wynagrodzenia zasadniczego aplikantów kuratorskich do kwoty nieznacznie przekraczającej 1.750 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMonika Zbrojewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lipca 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2015
do góry